Locaties ondergrondse containers

In de gemeente komen nieuwe ondergrondse containers. Met meer ondergrondse containers maken wij het makkelijker om afval te scheiden. 

Locaties definitief

Op 10 november nam het college een definitief besluit over de locaties van de (ondergrondse) containers in Uitgeest. 

Zienswijzen en beroep

Als u een zienswijze hebt ingediend, hebt u persoonlijk bericht van de gemeente gekregen. Voor een aantal locaties is nog geen definitieve beslissing genomen. Daar overleggen we nog met de betrokkenen over een oplossing.

Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen in de verdere procedure beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

  • naam, adres en woonplaats van belanghebbende;
  • datum en handtekening van belanghebbende;
  • de redenen waarom belanghebbende het niet eens is met het besluit.

Wanneer beslissing op het beroepschrift niet afgewacht kan worden, kan belanghebbende een voorlopige voorziening schriftelijk aanvragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via het digitaal loket van de Raad van State

Vervolg

In december 2020 moeten de nieuwe ondergrondse containers gereed zijn. We starten daarom met de werkzaamheden.

Kaarten

  • Kaart 1 (pdf, 2 MB) Uitgeest Noord: o.a. locaties Watermunt, hoek met de Hollandse tuin, Dokter Brugmanstraat – kruising Irenelaan, Melis Stokelaan (Jumbo), Bennesserlaan en Witte Hoofden
  • Kaart 2 (pdf, 2 MB) o.a. locaties Anna van Renesseplein tegenover supermarkt Deen en nabij kruising De Krijgsman, Middelweg – kruising Narcissenpad, Bollenhof, Niesvenstraat t.h.v. nummer 4, Wethouder Twaalfhovenstraat t.h.v. nummer 49
  • Kaart 3 (pdf, 2 MB) o.a. locaties Achterloet, Populierenlaan – kruising Bonkenburg
  • Kaart 4 (pdf, 2 MB) o.a. locaties De Vrede ter hoogte van nummer 2 en nummer 86, De Spin tussen nummer 80 en 82, tegenover Gorskamplaan 6
  • Kaart 5 (pdf, 2 MB) o.a. locatie Burgemeester van Roosmalenstraat – kruising Westergeest

Achtergrond

De gemeenteraad heeft in 2019 het grondstoffenplan goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat we in 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar over moeten houden (is nu ruim 200 kilo). Met meer en nieuwe ondergrondse containers (er komen onder andere containers voor kleine huishoudelijke apparaten en luiers) stellen wij onze inwoners in staat om beter te kunnen scheiden.

Voor het bepalen van de locaties volgen we een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht). Volgens deze procedure kunnen inwoners tot 6 weken na de publicatie van het voorlopig besluit, een zienswijzen geven. Na afloop van de zienswijzeprocedure worden de definitieve locaties vastgesteld en in een aanwijsbesluit vastgelegd.