Voorkeur Gedeputeerde Staten voor de Verbinding A8-A9

donderdag, 7 juni 2018 meer onderzoek naar alternatieven noodzakelijk

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen. Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op basis van de uitkomsten van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen.

Reactie op besluit GS van gemeente Uitgeest

In reactie op het besluit van GS heeft wethouder Anke de Vink de volgende reactie gegeven: “Het is onacceptabel voor de leefbaarheid in de gemeente Uitgeest dat er verzorgingsplaatsen komen op Uitgeester grondgebied. De gemeenteraad heeft hier een motie unaniem over aangenomen, en staat ook expliciet benoemd in de zienswijze aan de provincie. De zienswijze roept tevens op om aanvullend onderzoek naar onder andere de negatieve milieu-effecten voor de gemeente Uitgeest te doen. Op basis van deze aanvullende onderzoeken maakt de gemeenteraad haar voorkeurskeuze. Wij gaan er vanuit dat er in het vervolg traject daadwerkelijk nog wel aanvullend onderzoek voor het gehele gebied wordt gedaan voor de verschillende ‘negatieve’ effecten en de mogelijke oplossingen hiervoor.”

Waarop heeft GS hun keuze gemaakt?

GS hebben hun keuze gemaakt op basis van de PlanMER, de adviezen en de aanbevelingen van ICOMOS, de ARO, de Commissie voor de milieueffectrapportage, de gesprekken met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de ingediende zienswijzen, de uitkomsten van het geluidsonderzoek Broekpolder en de financiële haalbaarheid. Ook het advies van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 is in deze afweging meegenomen.

Onderzochte alternatieven

Naast het Golfbaanalternatief werden ook het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief bekeken. Het Nul-plusalternatief draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project en is bovendien maatschappelijk onrendabel. In de afweging tussen het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief gaven de betere mogelijkheden om het Golfbaanalternatief in te passen in het landschap en de lagere kosten de doorslag. Het Golfbaanalternatief is 180 miljoen euro goedkoper dan het Heemskerkalternatief.

<< eerste < vorige 1 2 volgende > laatste >>