Wat doet een adviescommissie?

De voorzijde van het gemeentehuis, gezien vanaf links.
Foto van de voorzijde van het gemeentehuis, gezien vanaf links.

Deze commissies adviseren het college over specifieke beleidsterreinen. Hieronder volgt informatie over drie adviescommissies:

de Commissie Bezwaarschriften

de Jeugd- en Jongerenraad

de Wmo-adviesraad

en de Monumentencommissie

Commissie Bezwaarschriften

De commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie. Zij adviseert het bestuur van de Werkorganisatie BUCH, het college en de gemeenteraad over bezwaarschriften die zijn ingediend. Aan het advies gaat meestal een hoorzitting vooraf. In de hoorzitting kunnen de bezwaarmaker en het bestuursorgaan hun standpunten toelichten. De beslissing op het bezwaarschrift wordt door het betreffende bestuursorgaan genomen met in achtneming van het door de commissie uitgebrachte advies.

Leden: mr. J. Th. N. Smit (voorzitter), mw. mr. M. Alders, mw. mr. F.F. Weertman, mr. J.S. Dallinga en mr. G. van der Veen.

Voor het vergaderschema van de commissie: zie hiernaast onder het tabblad Vergaderschema.

Adviesraad Sociaal Domein

Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college en eventueel aan andere gemeentelijke organen op de volgende terreinen:

- gemeentelijk beleid met betrekking tot gehandicapten
- gemeentelijk seniorenbeleid op het gebied van wonen, zorg, welzijn, volksgezondheid, verkeer en vervoer
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Als u vindt dat de gemeente in het kader van de bovengenoemde onderwerpen zich met bepaalde zaken moet bezig houden dan hoort de adviesraad dat graag van u. 

De adviesraad bestaat uit maximaal elf leden, waarvan ten minste de helft is voorgedragen door senioren- en gehandicaptenorganisaties. De andere leden zitten in de adviesraad op persoonlijke titel. De Wmo-adviesraad vergadert zeven keer per jaar.

De verslagen van de vergaderingen kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem op deze website. Ze liggen ook ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Contactgegevens
Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 7
1910 AA Uitgeest
Inlichtingen: 0251 - 36 11 56 (gemeentehuis) of Grete Wijte (lid adviesraad): 0251 - 31 20 26

Voor het vergaderschema van de commissie: zie onder het tabblad Vergaderschema.

Monumentencommissie

Artikel 15 van de Monumentenwet 1988 verplicht de gemeenteraad een verordening vast te stellen waarin de inschakeling van een commissie op het gebied van monumentenzorg wordt geregeld.

Op grond van artikel 17 lid 2 van de monumentenverordening Uitgeest, voor het laatst gewijzigd op 28 november 2002 is bepaald dat de Monumentencommissie uit 3 leden bestaat, die binding hebben met het beleidsterrein Monumentenzorg en een historie van actieve particuliere organisaties hebben, dan wel met hun deskundigheid of belangstelling.

De monumentencommissie bestaat uit drie leden en een ambtelijk secretaris, te weten:
1.    mw. G. Wartenhorst (voorzitter)
2.    dhr. W. Groot (commissielid)
3.    dhr. J. van de Walle (commissielid)
ambtelijk secretaris: dhr. B. Visser

Taak van de commissie is het adviseren over aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteiten slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, zoals bedoeld in artikel 2.1 eerste lid , onderdeel f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De monumentencommissie vergadert doorgaans eenmaal per maand op een donderdagmiddag. Dit is echter afhankelijk van het aantal aanvragen en andere onderwerpen met betrekking tot monumentenzorg. De monumentencommissie beraadslaagt in het openbaar.