Raadsleden

De raadzaal in de richting van de collegetafel.
Foto van de raadzaal in de richting van de collegetafel.

De gemeenteraad van Uitgeest telt zeven fracties en vijftien zetels:

PU (vijf zetels), D66 (een), VVD (twee), UVP (twee), CDA (twee), Uitgeest Lokaal (twee) en PvdA (een).

De namen en gegevens van de raadsleden zijn te vinden in:  Wie is wie.

In november 2015 kwamen CDA, D66, VVD en Uitgeest Lokaal overeen samen een nieuw college te vormen. Het vorige werd sinds de raadsverkiezingen van 2014 gevormd door CDA, D66 en PU.

De nieuwe portefeuilleverdeling is op deze website te vinden onder het tabblad 'College'.

Er zijn drie raadscommissies:

In het raadsinformatiesysteem vindt u de notulen van de diverse vergaderingen van de commissies.

De nevenfuncties en openbare betrekkingen van raads- en commissieleden (pdf-bestand; 334 kB) zijn openbaar.

Inwoners kunnen zelf een onderwerp op de agenda van de raad geplaatst krijgen met een burgerinitiatief. Voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad geldt het reglement van orde.

Wie is wie


A.P.A. Koolen (griffier)

Photo of A.P.A. Koolen (griffier)

Adresgegevens

 • Middelweg 28
 • 1911 EG Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 088 909 78 75 / griffie@uitgeest.nl
griffier


CDA - J.J.M. (Annemiek) van de Vliet

Photo of CDA - J.J.M. (Annemiek) van de Vliet

Adresgegevens

 • Dillenburg 10
 • 1911 SP Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: annemiekvdvliet@outlook.com
Fractievoorzitter CDA


CDA - W.J.M. (Wim) Rodenburg

Photo of CDA - W.J.M. (Wim) Rodenburg

Adresgegevens

 • 1911 Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: w.rodenburg@xs4all.nl
Raadslid CDA


D66 - R. (Rene) Oud

Photo of D66 - R. (Rene) Oud

Adresgegevens

 • De Twaalfmaat 18
 • 1911 RD Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 06 - 14 64 14 06 / rene_oud@hotmail.com
Fractievoorzitter D66


PU - A.T.J. (Thom) van Son

Photo of PU - A.T.J. (Thom) van Son

Adresgegevens

 • Benesserlaan 402
 • 1911 VN Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 0251 - 31 13 81 / thom.van.son@gmail.com
Raadslid PU


PU - J.M. (Jan) Dubelaar

Photo of PU - J.M. (Jan) Dubelaar

Adresgegevens

 • De Wilgen 10
 • 1911 CD Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 0251 - 31 36 33 / dubelaar.jan@gmail.com
Fractievoorzitter PU


PU - J.N. (Jan) Schouten

Photo of PU - J.N. (Jan) Schouten

Adresgegevens

 • 1911 Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: schouten_jn@hotmail.com
Raadslid PU


PU - N. (Natasja) Voordewind

Photo of PU - N. (Natasja) Voordewind

Adresgegevens

 • Benningskamplaan 10
 • 1911 LP Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 06 - 37 29 94 59 / natasjavdwind@casema.nl
Raadslid PU


PU - V.M. (Viola) Breeuwer-Hofman

Photo of PU - V.M. (Viola) Breeuwer-Hofman

Adresgegevens

 • Korhoenstraat 4
 • 1911 WH Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 0251 - 31 97 93 / violabreeuwer@hotmail.com
Raadslid PU


PvdA - J. (Jelle) Brouwer

Photo of PvdA - J. (Jelle) Brouwer

Adresgegevens

 • De Bakker 28
 • 1911 JH Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 0251 - 317054 / brouwer.ipm@gmail.com
Fractievoorzitter PvdA


Uitgeest Lokaal - A.M.M. (Bert) Weijers

Photo of Uitgeest Lokaal - A.M.M. (Bert) Weijers

Adresgegevens

 • De Bonkelaar 5
 • 1911 XV Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 0251 - 313798 / uitgeestlokaal@gmail.com
Fractievoorzitter Uitgeest Lokaal


Uitgeest Lokaal - O.J. (Olivier) Peek

Photo of Uitgeest Lokaal - O.J. (Olivier) Peek
 • Telefoon: 06 452 307 71
Raadslid Uitgeest Lokaal


UVP - G. (Guus) Krom

Photo of UVP - G. (Guus) Krom

Adresgegevens

 • Plevierstraat 14
 • 1911 WP Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 06 - 13 55 94 95 / gkrom@ziggo.nl
Fractievoorzitter UVP


UVP - J.W. (Jan) van den Berg

Photo of UVP - J.W. (Jan) van den Berg

Adresgegevens

 • Benesserlaan 103
 • 1911 VE Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 0251 - 31 32 69 / jan@berg.kwaak.net
Raadslid UVP


VVD - C.F.J. (Karel) Mens

Photo of VVD - C.F.J. (Karel) Mens

Adresgegevens

 • Benesserlaan 25
 • 1911 VC Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon: 06-10307131/06-22562218 / cfjmens@live.nl
Raadslid VVD


VVD - M. (Mike) Zuurbier

Photo of VVD - M. (Mike) Zuurbier

Adresgegevens

 • 1911 Uitgeest
 •  
 •  
 • Telefoon:
Fractievoorzitter VVD

Burgerinitiatief

Een onderwerp plaatsen op de raadsagenda
Inwoners van Uitgeest kunnen een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen zodat de raad dat onderwerp bespreekt en er eventueel een besluit over neemt. Een dergelijke actie heet ‘burgerinitiatief’. Er is een aantal spelregels. Zo moet het onderwerp aan bepaalde voorwaarden voldoen en er zijn ook eisen wat betreft het minimum aantal indieners van een burgerinitiatief. Als aan alles wordt voldaan, plaatst de raad het onderwerp binnen drie maanden op de agenda.

Het onderwerp van een burgerinitiatief mag geen klacht zijn over een gedraging van het gemeentebestuur of een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur. Ook mag het niet gaan om een onderwerp waarover het gemeentebestuur korter dan twee jaar tevoren nog een besluit heeft genomen.
De indiener van een burgerinitiatief moet in Uitgeest wonen en minstens zestien jaar oud zijn. Zijn verzoek moet worden ondersteund door minstens 45 Uitgeesters van zestien jaar of ouder.

Hoe indienen?
Een onderwerp voor de agenda van de gemeenteraad moet schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester. Het verzoek bevat in elk geval:

 • een nauwkeurige omschrijving van het voorstel of onderwerp
 • een toelichting op het voorstel
 • de persoonsgegevens en ondertekening van de indiener
 • een lijst met de namen, persoonsgegevens en handtekeningen van de plaatsgenoten die het initiatief steunen. Voor de lijst dient het PDF bestand in de link gebruikt te worden.

De indiener van het burgerinitiatief wordt uitgenodigd voor de raadsvergadering waar zijn of haar onderwerp wordt behandeld. Hij of zij krijgt de gelegenheid om het daar nog mondeling toe te lichten.
Het burgerinitiatief is vastgelegd in een verordening die door de gemeenteraad van Uitgeest werd vastgesteld in november 2002 en die in werking is getreden op 1 januari 2003. De verordening is gebaseerd op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet. De volledige tekst van de Verordening is online in te zien.

Commissie Grondgebiedzaken

In de commissie Grondgebiedzaken worden de ideeën van burgemeester en wethouders besproken over de ruimtelijke ordening (bouwplannen, bestemmingsplannen, verkeerszaken), de volkshuisvesting (worden er huur- of koopwoningen gebouwd en wie komen daarvoor in aanmerking) en milieu. De commissie vergadert iedere eerste dinsdag van de maand (behalve in juli, augustus en december). Griffier van de commissie is mevrouw B. Slijkerman, tel. (0251) 361141.

De vergaderstukken van de commissie vindt u in het raadsinformatiesysteem. Iedere commissievergadering kent een agenda. Op de agenda staat vermeld welke punten worden behandeld en op welke wijze de behandeling plaatsvindt.

Commissie Samenlevingszaken

De commissie Samenlevingszaken adviseert over aangelegenheden op het gebied van Welzijn en Onderwijs, Sociale Zaken en Burgerzaken. De commissie vergadert iedere eerste maandag van de maand (behalve in juli, augustus en december). Griffier van de commissie is mevrouw B. Slijkerman, tel. (0251) 361141.

De vergaderstukken van de commissie vindt u in het raadsinformatiesysteem. Iedere commissievergadering kent een agenda. Op de agenda staat vermeld welke punten worden behandeld en op welke wijze de behandeling plaatsvindt.

Commissie Algemene Zaken en Financiën

De commissie Algemene Zaken en Financiën adviseert over aangelegenheden op het gebied van de Gemeentelijke Financiën, Openbare orde, Automatisering en Grondzaken. De commissie vergadert iedere eerste donderdag van de maand (behalve in juli, augustus en december). Griffier van de commissie is mevrouw B. Slijkerman, tel. (0251) 361141.

De vergaderstukken van de commissie vindt u in het raadsinformatiesysteem. Iedere commissievergadering kent een agenda. Op de agenda staat vermeld welke punten worden behandeld en op welke wijze de behandeling plaatsvindt.