Raadsleden

De raadzaal in de richting van de collegetafel.
Foto van de raadzaal in de richting van de collegetafel.

De gemeenteraad van Uitgeest telt zeven fracties en vijftien zetels:

PU (6 zetels), Uitgeest Lokaal (2), VVD (2), D66 (2), CDA (1), UVP (1) en PvdA (1).

De namen en gegevens van de raadsleden zijn te vinden in:  Wie is wie.

De portefeuilleverdeling vindt u onder het tabblad 'College'.

Er zijn drie raadscommissies:

In het raadsinformatiesysteem vindt u de notulen van de diverse vergaderingen van de commissies.

De nevenfuncties en openbare betrekkingen van raads- en commissieleden (pdf-bestand; 375 kB) zijn openbaar.

Inwoners kunnen zelf een onderwerp op de agenda van de raad geplaatst krijgen met een burgerinitiatief. Voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad geldt het reglement van orde.

Wie is wie


01PU - J.N. (Jan) Schouten

Photo of 01PU - J.N. (Jan) Schouten
 • Telefoon: 0251 - 312 885 | 06 - 428 818 15 / schouten_jn@hotmail.com
fractievoorzitter PU


02PU - V.M. (Viola) Breeuwer-Hofman

Photo of 02PU - V.M. (Viola) Breeuwer-Hofman
 • Telefoon: 0251 - 319 793 / violabreeuwer@hotmail.com
Raadslid PU


03PU - J.M. (Jan) Dubelaar

Photo of 03PU - J.M. (Jan) Dubelaar
 • Telefoon: 0251 - 31 36 33 / dubelaar.jan@gmail.com
Raadslid PU


04PU - M. (Marijke) Meulie

Photo of 04PU - M. (Marijke) Meulie
 • Telefoon: 0251 - 312 167
Raadslid PU


05PU - A.T.J. (Thom) van Son

Photo of 05PU - A.T.J. (Thom) van Son
 • Telefoon: 0251 - 31 13 81 / thom.van.son@gmail.com
Raadslid PU


06PU - N. (Natasja) Voordewind

Photo of 06PU - N. (Natasja) Voordewind
 • Telefoon: 06 - 372 994 59 / natasjavdwind@casema.nl
Raadslid PU


07UL - J.M. (Judie) Kloosterman

Photo of 07UL - J.M. (Judie) Kloosterman
 • Telefoon:
fractievoorzitter UL


08UL - A.M.M. (Bert) Weijers

Photo of 08UL - A.M.M. (Bert) Weijers
 • Telefoon: 0251 - 313798 | uitgeestlokaal@gmail.com
raadslid UL


09VVD - M. (Mike) Zuurbier

Photo of 09VVD - M. (Mike) Zuurbier
 • Telefoon: 06 - 174 482 61 | mike.zuurbier@vvdbuch.nl
fractievoorzitter VVD


10VVD - A. (Anke) de Vink-Hartog

Photo of 10VVD - A. (Anke) de Vink-Hartog
 • Telefoon: 0251 - 823 019 | ankehartog@gmail.com
raadslid VVD


11D66 - R. (René) Oud

Photo of 11D66 - R. (René) Oud
 • Telefoon: 06 - 146 414 06 | rene_oud@hotmail.com
fractievoorzitter D66


12D66 - M.A. (Thijs) van Herpen

Photo of 12D66 - M.A. (Thijs) van Herpen
 • Telefoon: 06 - 555 440 12 | herpen_thijs@hotmail.com
raadslid D66


13CDA - J.M. (Jack) Zwarthoed

Photo of 13CDA - J.M. (Jack) Zwarthoed
 • Telefoon: 0251 - 311 647 | 06 - 518 120 16 | jackzwarthoed@planet.nl


14UVP - G. (Guus) Krom

Photo of 14UVP - G. (Guus) Krom
 • Telefoon: 06 - 135 594 95 | gkrom@ziggo.nl
fractievoorzitter UVP


15PvdA - A.C.M. (Anneke) Terra

Photo of 15PvdA - A.C.M. (Anneke) Terra
 • Telefoon: 0251 - 311 682 | anneketerrapvda@gmail.com
fractievoorzitter PvdA


A.P.A. Koolen (griffier)

Photo of A.P.A. Koolen (griffier)
 • Telefoon: 088 909 78 75 / griffie@uitgeest.nl
griffier

Burgerinitiatief

Een onderwerp plaatsen op de raadsagenda
Inwoners van Uitgeest kunnen een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen zodat de raad dat onderwerp bespreekt en er eventueel een besluit over neemt. Een dergelijke actie heet ‘burgerinitiatief’. Er is een aantal spelregels. Zo moet het onderwerp aan bepaalde voorwaarden voldoen en er zijn ook eisen wat betreft het minimum aantal indieners van een burgerinitiatief. Als aan alles wordt voldaan, plaatst de raad het onderwerp binnen drie maanden op de agenda.

Het onderwerp van een burgerinitiatief mag geen klacht zijn over een gedraging van het gemeentebestuur of een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur. Ook mag het niet gaan om een onderwerp waarover het gemeentebestuur korter dan twee jaar tevoren nog een besluit heeft genomen.
De indiener van een burgerinitiatief moet in Uitgeest wonen en minstens zestien jaar oud zijn. Zijn verzoek moet worden ondersteund door minstens 45 Uitgeesters van zestien jaar of ouder.

Hoe indienen?
Een onderwerp voor de agenda van de gemeenteraad moet schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester. Het verzoek bevat in elk geval:

 • een nauwkeurige omschrijving van het voorstel of onderwerp
 • een toelichting op het voorstel
 • de persoonsgegevens en ondertekening van de indiener
 • een lijst met de namen, persoonsgegevens en handtekeningen van de plaatsgenoten die het initiatief steunen. Voor de lijst dient het PDF bestand in de link gebruikt te worden.

De indiener van het burgerinitiatief wordt uitgenodigd voor de raadsvergadering waar zijn of haar onderwerp wordt behandeld. Hij of zij krijgt de gelegenheid om het daar nog mondeling toe te lichten.
Het burgerinitiatief is vastgelegd in een verordening die door de gemeenteraad van Uitgeest werd vastgesteld in november 2002 en die in werking is getreden op 1 januari 2003. De verordening is gebaseerd op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet. De volledige tekst van de Verordening is online in te zien.

Commissie Ruimtelijke Ordening

De commissie Ruimtelijke Ordening (voorheen Grondgebiedzaken) bespreekt de ideeën van burgemeester en wethouders over bouwplannen, bestemmingsplannen, verkeerszaken, de volkshuisvesting (huur- of koopwoningen en wie komen daarvoor in aanmerking) en milieu. De commissie vergadert iedere eerste dinsdag van de maand (behalve in juli, augustus en december). Griffier: Sander Koolen, tel 088 909 78 75

De vergaderstukken van de commissie vindt u in het raadsinformatiesysteem. Iedere commissievergadering kent een agenda. Op de agenda staat vermeld welke punten worden behandeld en op welke wijze de behandeling plaatsvindt.

Commissie Samenlevingszaken

De commissie Samenlevingszaken adviseert over aangelegenheden op het gebied van Welzijn en Onderwijs, Sociale Zaken en Burgerzaken. De commissie vergadert iedere eerste maandag van de maand (behalve in juli, augustus en december). Griffier: Norma van Rijn, tel 088 - 909 70 20

De vergaderstukken van de commissie vindt u in het raadsinformatiesysteem. Iedere commissievergadering kent een agenda. Op de agenda staat vermeld welke punten worden behandeld en op welke wijze de behandeling plaatsvindt.

Commissie Algemene Zaken en Financiën

De commissie Algemene Zaken en Financiën adviseert over aangelegenheden op het gebied van de Gemeentelijke Financiën, Openbare orde, Automatisering en Grondzaken. De commissie vergadert iedere eerste donderdag van de maand (behalve in juli, augustus en december). Griffier: Sander Koolen, tel 088 909 78 75

De vergaderstukken van de commissie vindt u in het raadsinformatiesysteem. Iedere commissievergadering kent een agenda. Op de agenda staat vermeld welke punten worden behandeld en op welke wijze de behandeling plaatsvindt.