Plaatsen van containers/bouwketen/steigers en andere materialen op gemeentegrond

Beschrijving

Het plaatsen van (bouw)containers, steigers en andere bouwmaterialen geschiedt vaak op de openbare weg.  Het is verboden om containers of andere bouwmaterialen zoals steigers, tegels, stenen etc. op de openbare weg te plaatsen. Maar soms is het nodig in verband met een verbouwing, sloop-  of renovatiewerkzaamheden om bijvoorbeeld tijdelijk 1 of meer containers op de openbare weg te plaatsen.

Omdat op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Uitgeest voor al deze werkzaamheden toestemming van de gemeente nodig is zal u voor al deze gevallen een omgevingsvergunning nodig hebben dan wel een melding moeten doen voor het plaatsen van objecten op de openbare weg.

Melding of vergunning

In veel gevallen hebt u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met het doen van een melding. 

In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het volgende opgenomen:
Het is verboden zonder voorafgaande (omgevings)vergunning van het bevoegd gezag de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Dit verbod is niet van toepassing op bouwobjecten (maximaal 2) zoals steigers en containers, mits niet langer geplaatst dan een aaneengesloten periode van drie weken binnen een tijdvak van twee maanden en mits hier melding van wordt gedaan en wordt voldaan aan het bepaalde in de door het college vast te stellen nadere regels. Het college kan gebieden aanwijzen waar het plaatsen van bouwobjecten altijd vergunningsplichtig is.

Het college heeft nadere regels vastgesteld. Criteria zijn onder anderen de duur van plaatsing, grootte van het object, aantal plaatsingen per maand etc.

Het college heeft gebieden aangewezen waar een melding niet volstaan en dus vergunning aangevraagd dient te worden.

Hoe vraag ik het aan / wat moet ik doen?

Via het digitale formulier kunt u nagaan of u kunt volstaan met een melding of dat u vergunning moet aanvragen. Indien u kunt volstaan met een melding kunt u direct uw melding doen. Indien u vergunning moet aanvragen wordt u doorverwezen naar www.omgevingsloket.nl voor uw aanvraag .

Wat is de behandelingstermijn van mijn aanvraag/melding?

Indien een melding volstaat dient dit minimaal vijf dagen voor het plaatsen van het bouwobject gemeld te zijn.

Indien een melding niet voldoende is en een vergunning nodig is dan kan de behandeling van uw vergunningaanvraag maximaal 8 weken (wettelijke termijn) in beslag nemen. Vraag daarom de vergunning voor het innemen van de openbare weg op tijd aan.

Welke gegevens zijn van belang voor de vergunningverlening?

Of u de vergunning voor het innemen van de openbare weg krijgt, hangt af van
de volgende punten:

  • afmetingen van het object (hoeveel openbare grond het voorwerp inneemt)
  • hoe lang het object er staat
  • waarom het object geplaatst wordt 
  • mogelijke overlast (afzetten wegen, parkeerplaatsen) voor omwonenden, voetgangers en het overige verkeer

Wat kost het?

Een melding doen is gratis. Ook wordt er voor objecten waarvoor een meldingsplicht afdoende is geen precario gerekend.

De kosten voor het plaatsen van goederen op de openbare weg is geregeld in de legesverordening en in de precariobelasting Uitgeest. De leges betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag  (let op: u moet ook betalen als u de vergunning niet krijgt). Precariobelasting betaalt u voor het  gebruik van gemeentegrond.

Aanvragen

Bekijken of een melding volstaat en het doen van een melding kan via het digitale formulier vergunningen kunnen aangevraagd worden via http://www.omgevingsloket.nl.

Kosten

Precariobelasting 2017

Standplaats

Het tarief bedraagt voor het hebben van een kraam, verkoopwagen of soortgelijk voorwerp of een standplaats (met uitzondering van standplaatsen op de reguliere weekmarkt en de kermis):
Per dag € 9,65 per meter
Per week € 15,20 per meter
Per maand € 32,20 per meter
Per jaar € 64,60 per meter

Terrassen

Het tarief bedraagt voor het hebben van een terras:
Per maand of korter: voor een terras tot en met 25 m2 € 32,25
Per maand of korter: voor een terras groter dan 25 m2 € 130,40
Per seizoen: voor een terras tot en met 25 m2 € 65,10
Per seizoen: voor een terras groter dan 25 m2 € 323,95

Evenementen en feesten

De belasting bedraagt voor het hebben van een tent (t.b.v. feest, dansen e.d.):
Per dag € 65,10
Per week € 130,40

Het tarief bedraagt voor circussen, motor(auto)-acrobatiekshow, bungeejumping en vergelijkbare activiteiten per dag bij het in gebruik nemen van:
minder dan 2501 m2 € 130,40
meer dan 2500 m2 € 323,95
Bij de berekening van de verschuldigde belasting wordt uitgegaan van de totale oppervlakte van de (het) in gebruik genomen grond (terrein), inclusief het opslaan/stallen van materialen/materieel en de aanwezigheid van voorzieningen (zoals zitplaatsen, tribunes) t.b.v. het publiek.

Het tarief bedraagt voor het houden van de navolgende activiteiten: Braderie, snuffel- en rommelmarkten e.d. per kraam of verkoopwagen of soortgelijk voertuig
Per dag € 1,85
Per week € 5,70

Ander gebruik van de weg

Het tarief bedraagt voor het hebben van een container, afvalbak of soortgelijk voorwerp langer dan 5 dagen: per week (tijdvak van 7 dagen) of gedeelte ervan € 31,10.

Het tarief bedraagt voor het hebben van bouwmaterialen op de openbare weg langer dan 5 dagen: per week (tijdvak van 7 dagen) of gedeelte ervan per m2 € 1,70 met een minimum van € 31,10.

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, voor zover niet in de hierboven vermelde onderdelen een bijzonder tarief is vastgesteld:
gedurende een week per m2  € 0,90
gedurende een maand, per m2 € 3,90
gedurende een jaar, per m2 € 45,60

Contact

Gemeente Uitgeest - Vergunningen
Middelweg 28
14 0251

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met Publiekzaken, onderdeel Vergunningen.

Bijgewerkt: 21-06-2016