WOZ waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken)

Beschrijving

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt elke gemeente jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken die binnen de gemeente liggen. 

De waarde wordt jaarlijks vastgesteld en op het verzamelbiljet gemeentelijke belastingen medegedeeld. De vastgestelde waarde wordt gebruikt als uitgangspunt voor de onroerende-zaakbelastingen van de gemeente, voor de watersysteemheffing van het waterschap en voor de controle door de Belastingdienst van het eigenwoningforfait (vroeger: huurwaardeforfait) in de inkomstenbelasting en voor de waarde van de eigen woning in de vermogensrendementsheffing (vroeger: vermogensbelasting).

Vragen?

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Of bent u van plan bezwaar te maken? Neem dan eerst contact met ons op. Wij staan voor u klaar met informatie over de waardebepaling en lichten de WOZ-waarde graag toe. Neem telefonisch contact met ons op van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoonnummer 140251.

Bepaling van de waarde

Bij de bepaling van de waarde gaat men uit van de waarde die aan de onroerende zaak kan worden toegekend, indien deze leeg opgeleverd en vrij van lasten te koop wordt aangeboden; de zogenaamde verkoopwaarde of waarde in het economisch verkeer. Hierbij is niet van belang of deze situatie zich ook werkelijk voor kan doen. Het geldt dus zowel voor koop- als huurwoningen.

In beginsel geldt dit ook voor niet-woningen. Uitzondering daarop is als de zogenaamde gecorrigeerde vervangingswaarde van het object hoger is dan de waarde in het economische verkeer. 
De gecorrigeerde vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is om het object opnieuw te bouwen. Hierbij wordt dan een correctie toegepast in verband met technische veroudering (afschrijving wegens leeftijd) en functionele veroudering (economische afschrijving). Dit bedrag is dan samen met de grondprijs de te hanteren WOZ-waarde. 

Op www.watisdewozwaarde.nl kunt u de woz-waarde van alle woningen vinden.

Aanslagbiljet bewaren

De gemeente combineert de belangrijkste gemeentelijke belastingen én de WOZ-beschikking op één aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor de inkomstenbelasting en de waterschapsheffingen . U doet er zeer verstandig aan het aanslagbiljet goed te bewaren, omdat u de WOZ-waarde moet opgeven bij uw verzoek  Inkomstenbelastingen aan de Rijksbelastingdienst.

De belastingen die u op het gemeentelijk aanslagbiljet kunt aantreffen zijn:

  • de WOZ beschikking;
  • de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het eigendom;
  • de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het gebruik;
  • de aanslag rioolheffing;
  • de aanslag afvalstoffenheffing;
  • de aanslag hondenbelasting;
  • de automatische kwijtschelding.

Het taxatieverslag

Iedereen die een beschikking heeft ontvangen, heeft recht op een taxatieverslag van het object dat daarop vermeld is. Taxatieverslagen kunnen schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd. 

Inzage krijgen in de waarde van andere panden

Uit oogpunt van gerechtvaardigd belang kan de waarde van andere panden dan het eigen pand, worden verstrekt. Het gaat hierbij uitsluitend om de eindwaarde en niet om de opbouw daarvan. Voor de beoordeling van het belang worden de criteria van de Waarderingskamer gevolgd. Dit betekent onder andere dat maximaal drie vergelijkbare objecten worden verstrekt.
Bij bedrijfsobjecten zal elke aanvraag individueel worden beoordeeld. Hierbij zijn het belang van de aanvrager en het bedrijfsbelang van de te verstrekken waarde criteria. Betrokkene moet zelf de adressen aangeven van de gewenste panden.

Bezwaar

Tegen uw aanslag/WOZ-beschikking kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag/WOZ-beschikking.
In uw bezwaarschrift vermeldt u uw aanslagnummer, uw naam, adres, de datum waarop u uw bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Het indienen van uw bezwaarschrift ontheft u niet van uw betalingsverplichting. In veel gevallen zult u de aanslag eerst moeten voldoen. Ook als u bezwaar heeft ingediend, moet u toch eerst uw aanslag betalen. Als uw bezwaarschrift gegrond blijkt, krijgt u het teveel betaalde bedrag met rente terug.  U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

De gemeente neemt elk binnengekomen bezwaar serieus. Het is dan ook niet nodig om in de bezwaarfase (tegen betaling) een derde in te schakelen die namens u bezwaar maakt. Dit kan leiden tot onnodig extra kosten voor de gemeente die uiteindelijk weer door haar burgers moeten worden opgebracht. Echter als u iemand machtigt om voor u bezwaar te maken, stuurt u dan een door u ondertekende machtiging mee.

Bezwaar maken kan via https://woz-loket.uitgeest.nl

Contact

Gemeente Uitgeest - Belastingen
Middelweg 28
14 0251 (zonder netnummer)
Bijgewerkt: 20-12-2017