Terinzagelegging

De Florijn tijdens de bouw in 2009.
Foto van De Florijn tijdens de bouw in 2009.

Bij de Publieksbalie in de hal van het gemeentehuis kunnen alle stukken worden opgevraagd die gedurende een bepaalde termijn ter inzage liggen. Het kan hierbij gaan om (voorontwerpen voor) een bestemmingsplan, (voorgenomen) ontheffingen van een bestemmingsplan, nieuwe verordeningen etc. 

Aan het vaststellen van een bestemmingsplan, verordening of een projectbesluit gaat een lange en zorgvuldige procedure vooraf. Onderdeel van die procedure vormt onder meer de terinzagelegging in de hal van het gemeentehuis. Gedurende die termijn zijn de stukken ook op deze website te raadplegen. U vindt de informatie over de terinzagelegging op http://www.officielebekendmakingen.nl

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Lagendijk 22

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij voornemens zijn om, in het kader vande Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een gebouw aan Lagendijk 22 te Uitgeest.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag9 maart gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg28 te Uitgeest.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht. Deze zienswijze(n) dient u bij voorkeur schriftelijk in. Uw schriftelijke zienswijze(n)tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Voor het indienen van mondelinge zienswijze(n) dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via 14 0251.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Monincx, telefoonnummer: 14 0251, email patrickmonincx@debuch.nl

Documenten


Ontwerpbestemmingsplan 'Westergeest 61'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest geven er op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat het ontwerpbestemmingsplan 'Westergeest 61' te Uitgeest met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde (achterzijde) van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest.

Inhoud van het plan

Het plan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie extra woningen op het achtererf van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen ligt met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-plannen.nl (vul bij plan-id in: NL.IMRO.0450.BpWestergeest61-ON01).

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de raad van de gemeente Uitgeest, Postbus7, 1910 AA Uitgeest, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Westergeest 61”. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251. De afspraak moet tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, worden gemaakt.

Te downloaden bestanden


Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure woning Kleis 29-31 Uitgeest

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op grond van het bepaalde in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp Verklaring van geen bedenkingen met ingang
van maandag 8 januari 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

Deze ontwerpverklaring voorziet in het bouwen van een woning tussen Kleis 29 en Kleis 31 te Uitgeest.

Tegelijkertijd ligt, in samenhang met voornoemde verklaring, eveneens op grond van de Wabo en
van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage de ontwerp-omgevingsvergunning voor dit project.

De ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit liggen gedurende de hierboven genoemde termijn ter
inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest.

Zienswijzen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over de
ontwerpen indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0251.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpbesluiten de zienswijze betrekking heeft.

Te downloaden pdf-bestanden


Herziening bestemmingsplan 'Appartementen Smallekamplaan' in Uitgeest

De gemeenteraad van de gemeente Uitgeest heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan 'Appartementen Smallekamplaan' ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan wijkt op een aantal punten af van het geldende bestemmingsplan dat is vastgesteld op 26 april 2012. De wijzigingen komen voort uit het aangepaste woningbouwplan ‘Waterman’ waarbij drie appartementencomplexen met totaal 52 woningen zullen worden opgericht. De voorgestelde wijzigingen zijn met name in de openbare ruimte rondom de reeds vergunde gebouwen te vinden die aanpassingen behoeven in de bestemmingen ‘verkeer’, ‘groen’ en ‘water’. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een integrale herziening van het geldende bestemmingsplan, waarin voorgestelde wijzigen worden verwerkt en verder de regels en de verbeelding van het geldende bestemmingsplan zijn overgenomen.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan 'Appartementen Smallekamplaan' en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 januari tot en met 16 februari 2018 in het gemeentehuis, Middelweg 28, 1911 EG in Uitgeest.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl ID-code: NL.IMRO.0450.BPAppSmallek2017-CO01.

Indienen van een zienswijze

Voor een ieder is mogelijk om van 5 januari tot en met 16 februari 2018 om een zienswijze in te dienen.
Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan – bij voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd – een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Vermeld boven aan uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Appartementen Smallekamplaan te Uitgeest.
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met mevrouw Joyce Francke van het team Plannen en projecten, domein Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 088 909 7493.