Terinzagelegging

De Florijn tijdens de bouw in 2009.
Foto van De Florijn tijdens de bouw in 2009.

Bij de Publieksbalie in de hal van het gemeentehuis kunnen alle stukken worden opgevraagd die gedurende een bepaalde termijn ter inzage liggen. Het kan hierbij gaan om (voorontwerpen voor) een bestemmingsplan, (voorgenomen) ontheffingen van een bestemmingsplan, nieuwe verordeningen etc. 

Aan het vaststellen van een bestemmingsplan, verordening of een projectbesluit gaat een lange en zorgvuldige procedure vooraf. Onderdeel van die procedure vormt onder meer de terinzagelegging in de hal van het gemeentehuis. Gedurende die termijn zijn de stukken ook op deze website te raadplegen. U vindt de informatie over de terinzagelegging op http://www.officielebekendmakingen.nl

Ontwerpbestemmingsplan 'Westergeest 61'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest geven er op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat het ontwerpbestemmingsplan 'Westergeest 61' te Uitgeest met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde (achterzijde) van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest.

Inhoud van het plan

Het plan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie extra woningen op het achtererf van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen ligt met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-plannen.nl (vul bij plan-id in: NL.IMRO.0450.BpWestergeest61-ON01).

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de raad van de gemeente Uitgeest, Postbus7, 1910 AA Uitgeest, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Westergeest 61”. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251. De afspraak moet tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, worden gemaakt.

Te downloaden bestanden


Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure woning Kleis 29-31 Uitgeest

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op grond van het bepaalde in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp Verklaring van geen bedenkingen met ingang
van maandag 8 januari 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

Deze ontwerpverklaring voorziet in het bouwen van een woning tussen Kleis 29 en Kleis 31 te Uitgeest.

Tegelijkertijd ligt, in samenhang met voornoemde verklaring, eveneens op grond van de Wabo en
van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage de ontwerp-omgevingsvergunning voor dit project.

De ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit liggen gedurende de hierboven genoemde termijn ter
inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest.

Zienswijzen

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over de
ontwerpen indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0251.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpbesluiten de zienswijze betrekking heeft.

Te downloaden pdf-bestanden


Herziening bestemmingsplan 'Appartementen Smallekamplaan' in Uitgeest

De gemeenteraad van de gemeente Uitgeest heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan 'Appartementen Smallekamplaan' ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan wijkt op een aantal punten af van het geldende bestemmingsplan dat is vastgesteld op 26 april 2012. De wijzigingen komen voort uit het aangepaste woningbouwplan ‘Waterman’ waarbij drie appartementencomplexen met totaal 52 woningen zullen worden opgericht. De voorgestelde wijzigingen zijn met name in de openbare ruimte rondom de reeds vergunde gebouwen te vinden die aanpassingen behoeven in de bestemmingen ‘verkeer’, ‘groen’ en ‘water’. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een integrale herziening van het geldende bestemmingsplan, waarin voorgestelde wijzigen worden verwerkt en verder de regels en de verbeelding van het geldende bestemmingsplan zijn overgenomen.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan 'Appartementen Smallekamplaan' en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 januari tot en met 16 februari 2018 in het gemeentehuis, Middelweg 28, 1911 EG in Uitgeest.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl ID-code: NL.IMRO.0450.BPAppSmallek2017-CO01.

Indienen van een zienswijze

Voor een ieder is mogelijk om van 5 januari tot en met 16 februari 2018 om een zienswijze in te dienen.
Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan – bij voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd – een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Vermeld boven aan uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Appartementen Smallekamplaan te Uitgeest.
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met mevrouw Joyce Francke van het team Plannen en projecten, domein Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 088 909 7493.


Kennisgeving ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure Hoogedijk 5 Uitgeest

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland vastgestelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen met ingang van maandag 18 december 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

Deze ontwerpverklaring voorziet in het uitbreiden van een ligboxenstal op de locatie Hooge Dijk 5 te Uitgeest.

Tegelijkertijd ligt, in samenhang met voornoemde verklaring, eveneens op grond van de Wabo en van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage de ontwerp-omgevingsvergunning voor dit project.

Zienswijzen

De ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit liggen gedurende de hierboven genoemde termijn ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest. Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over de ontwerpen indienen. Schriftelijke zienswijzen dient u in bij burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0251.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpbesluiten de zienswijze betrekking heeft.


Kennisgeving ontwerpbeschikking vogelkijkkoepel Lagendijk 22b

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij voornemens zijn om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een vogelkijkkoepel op de locatie Lagendijk 22b te Uitgeest.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 30 november 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest. Ook kunt u de pdf-bestanden hieronder downloaden

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht.

Deze zienswijze(n) dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze(n) tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Voor het indienen van mondelinge zienswijze(n) dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via 14 0251.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B.Visser, telefoonnummer: 14 0251, emailadres: bobvisser@debuch.nl

Documenten


Omgevingsvergunning Woning Langebuurt-Meldijk (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij voornemens zijn om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een woning aan de Langebuurt nabij de hoek met de Meldijk te Uitgeest.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 november 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest. U kunt de documenten ook hieronder downloaden.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht. Deze zienswijze(n) dient u bij voorkeur schriftelijk in.

Uw schriftelijke zienswijze(n) tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Uw schriftelijke zienswijze(n) tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunt u richten aan: De Raad van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Voor het indienen van mondelinge zienswijze(n) maakt u tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een telefonische afspraak via 14 0251.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Knol, telefoonnummer: 14 0251, emailadres: martijnknol@debuch.nl

Documenten


Kennisgevings ontwerpbeschikking Niesvenstraat 14

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij voornemens zijn om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een gebouw aan de Niesvenstraat 14 te Uitgeest.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 november 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest. Ook kunt u de documenten hieronder downloaden.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht.

Deze zienswijze(n) dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze(n) tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Uw schriftelijke zienswijze(n) tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunt u richten aan: De Raad van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Voor het indienen van mondelinge zienswijze(n) dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via 14 0251.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, telefoonnummer: 14 0251, emailadres: bobvisser@debuch.nl

Documenten Niesvenstraat 14


Verleende omgevingsvergunning oprichten appartementencomplex C

gedeelte van het plan ‘Waterman’ aan de Smallekamplaan in Uitgeest

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest hebben de volgende omgevingsvergunning verleend die afwijkt van het bestemmingsplan:

  • Uitgeest, Smallekamplaan, appartementencomplex C (gedeelte van het plan ‘Waterman’), het oprichten van een appartementencomplex met 24 woningen.

Inzage

De vergunning kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl ID-code: NL.IMRO.0450.OVSmallekamplaanC

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen ook ter inzage van 30 oktober tot en met 11december 2017 in het gemeentehuis, Middelweg 28, 1911 EG in Uitgeest.

Instellen van beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 30 oktober tot en met 11 december 2017 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. U kunt uw beroepschrift sturen naar de Noord-Holland, Locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft aangetekend. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem of digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht


Verleende vergunning Melis Stokelaan 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning is verleend voor het project voor de uitbreiding van het gebouw en parkeerterrein aan de Melis Stokelaan 1 te Uitgeest.

Inzage

De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van 31 oktober 2017 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken hieronder downloaden. De stukken kunnen ook geraadpleegd worden bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Middelweg 28 te Uitgeest.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Steven van Haastrecht van het team Plannen en Projecten, telefoonnummer 0251-361111.

Beroep

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, door het indienen van een beroepschrift. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • naam en het adres van de indiener
  • dagtekening
  • omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt
  • gronden van het beroep

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Indien tegen dit besluit beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen. Voor de behandeling van dergelijke verzoeken is griffierecht verschuldigd. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Documenten


Ontwerpplan “Smallekamplaan Appartementencomplex C”

Gebied: nabij de Smallekamplaan- Waldijk
Plannummer: NL.IMRO.0450.OVSmallekamplaanC-ON01
Datum collegebesluit: 8 augustus 2017

Aanleiding en inhoud

Omdat het appartementencomplex een andere opzet heeft gekregen past het appartementencomplex niet binnen de huidige regels van het bestemmingplan "Appartementen Smallekamplaan". Hiervoor dient er een uitgebreide Wabo-procedure te worden gevoerd om de beoogde wijzigingen door te voeren.

Omdat het een project betreft waarvoor reeds een ruimtelijk beleidskader (lees: bestemmingsplan Appartementen Smallekamplaan)aanwezig is, is er op basis van het raadsbesluit van 26 april 2012 (R2012.0011) geen afgifte van een verklaring van geen bedenkingen nodig door de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in 2012 een aantal gevallen vastgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad is vereist.

Raadplegen

U kunt het ontwerp plan "Smallekamplaan complex C" digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (externe site). Het plan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 augustus 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Tot slot liggen de stukken tijdens de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest.

Rechtsbescherming

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het ontwerp plan een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de College van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Meer informatie

Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw J. Francke, team Plannen & Projecten.


Ontwerp bestemmingsplan “Parapluplan 2017” ter inzage

Er zijn een aantal redenen waarom besloten is een paraplu bestemmingsplan op te stellen. Eén van de redenen is dat de bestemmingsplannen van Uitgeest gezien de ouderdom (minder dan 10 jaar oud) nog niet op de nominatie staan van een herziening of actualisatie. Besloten is om dit met een zogenaamd paraplu-bestemmingsplan te doen voor het gehele grondgebied van Uitgeest. In de loop van de tijd worden de regels van het paraplubestemmingsplan bij de komende actualisaties van de bestemmingsplannen meegenomen, waardoor de werking van dit parapluplan uiteindelijk vervalt.

In het ontwerp paraplu-bestemmingsplan worden de onderstaande onderwerpen geregeld:

  • parkeren
  • standplaatsen
  • dakkapellenregeling
  • internetdetailhandel
  • tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders

Raadplegen

U kunt het ontwerp bestemmingsplan "Parapluplan 2017" digitaal raadplegen op de landelijke website ruimtelijke plannen (zoek: gemeente Uitgeest of NL.IMRO.0450.BPparaplu2017-ON01). Het bestemmingsplan en het raadsbesluit van 30 juni 2016 liggen vanaf 25 augustus gedurende 6 weken ter inzage. Tot slot liggen de stukken tijdens de openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het ontwerp bestemmingsplan een mondeling of schriftelijke zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Meer informatie

Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, team Plannen & Projecten, telefoonnummer 06 257 562 61.


Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan 'Groot Dorregeest 7' ter inzage

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in vergadering van 7 juli 2017 hebben besloten het wijzigingsplan 'Groot Dorregeest 7' ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure.

Inhoud bestemmingsplan

Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' naar de bestemming 'Wonen' door middel van de Ruimte voor Ruimte regeling. Dit houdt in dat de agrarische bebouwing op het perceel wordt gesaneerd, het agrarisch bouwvlak wordt verwijderd en er naast de bestaande bedrijfswoning nog een woning wordt opgericht. Beide woningen krijgen de bestemming ‘Wonen’. Voor de volledige inhoud van het bestemmingsplan verwijzen wij naar de locaties waar de stukken ter inzage liggen.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met relevante bijlagen, evenals het besluit tot ter inzagelegging, liggen vanaf donderdag 24 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan inclusief bijlagen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-id NL.IMRO.0450.WPgrootdorregeest7-ON01.

Zienswijzen

Gedurende de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, zowel schriftelijk als of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 140251 een afspraak maken.

te downloaden: wijzigingsplan Buitengebied Uitgeest, Groot Dorregeest Ontwerp (pdf-bestand; 7 Mb)