Terinzagelegging

De Florijn tijdens de bouw in 2009.
Foto van De Florijn tijdens de bouw in 2009.

Bij de Publieksbalie in de hal van het gemeentehuis kunnen alle stukken worden opgevraagd die gedurende een bepaalde termijn ter inzage liggen. Het kan hierbij gaan om (voorontwerpen voor) een bestemmingsplan, (voorgenomen) ontheffingen van een bestemmingsplan, nieuwe verordeningen etc. 

Aan het vaststellen van een bestemmingsplan, verordening of een projectbesluit gaat een lange en zorgvuldige procedure vooraf. Onderdeel van die procedure vormt onder meer de terinzagelegging in de hal van het gemeentehuis. Gedurende die termijn zijn de stukken ook op deze website te raadplegen. U vindt de informatie over de terinzagelegging op http://www.officielebekendmakingen.nl

Westergeest 61

De eigenaar van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest heeft de wens om op het achterterrein van zijn perceel drie vrijstaande woningen te realiseren. Het huidige bestemmingsplan Wonen Noord en Centrum biedt hiervoor geen mogelijkheid. Het college heeft in 2013 besloten om medewerking aan het bouwplan te verlenen onder een aantal voorwaarden. Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Documenten over het bestemmingsplan Westergeest 61

Vaststelling bestemmingsplan ‘Appartementen Smallekamplaan’

De gemeenteraad van de gemeente Uitgeest heeft besloten het bestemmingsplan ‘Appartementen Smallekamplaan 2018’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is een integrale herziening van het voormalige bestemmingsplan en vervangt daarmee het bestemmingsplan dat is vastgesteld op 26 april 2012. Het vastgestelde bestemmingplan is in detail aangepast aan het woningbouwplan ‘Waterman’ waarbij drie appartementencomplexen met totaal 52 woningen zullen worden opgericht.

Bestemmingsplan ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Appartementen Smallekamplaan 2018’ en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 mei tot en met 4 juli 2018 in het gemeentehuis, Middelweg 28, 1911 EG in Uitgeest.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl ID-code: NL.IMRO.0450.BPAppSmallek2018-VS01.

Beroep

Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die eerder tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen aantonen niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
  • belanghebbenden die niet kunnen instemmen met de door de gemeenteraad bij vaststelling aangebrachte wijziging(en).

Een beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.


Ontwerpbeschikking brandveilig gebruik De Juffer 5

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij voornemens zijn om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een gebouw aan De Juffer 5 te Uitgeest.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 30 april 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht. Deze zienswijze(n)dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze(n) tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Voor het indienen van mondelinge zienswijze(n) dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via 14 0251.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Monincx, telefoonnummer: 14 0251, emailadres: patrickmonincx@debuch.nl