Herstelfonds Uitgeest

Het corona-virus is nog niet weg. Reden om de gemeentelijke maatregelen te verlengen t/m 31 december 2020.

Gemeente Uitgeest heeft vanuit de Algemene reserve een bedrag van maximaal € 100.000 gereserveerd voor het Herstelfonds. Dit Herstelfonds is ook bedoeld om huurders van gemeentelijke vastgoed tegemoet te komen.

Huurvermindering gemeentelijke accommodaties tot eind 2020

De Maatwerk-huurvermindering voor huurders van gemeentelijke accommodaties is verlengd tot eind 2020. De hoogte beoordelen we aan de hand van de crisisbegroting opgesteld door de huurder. Na beoordeling van de crisisbegroting bieden we extra faciliteiten of vrijstellingen.
Tot 31 december 2020 sturen we geen herinneringen en aanmaningen voor de huurnota’s. Alle huurders moeten zich zelf aanmelden via info@uitgeest.nl onder vermelding van: huurvermindering 2020.

Aanvraag herstelfonds tot 15 januari 2021

De aanvraagperiode voor een bijdrage uit het herstelfonds over 2020 is verlengd tot 15 januari 2021. 

Het herstelfonds is gericht op het oplossen van knelpunten bij het vinden van een balans in het nieuwe normaal, de 1.5 meter samenleving en het omgaan met de schaarse ruimte binnen en buiten. De criteria en de afhandeling blijven hetzelfde als eerder besloten. Welke dat zijn vindt u hieronder. Het herstelfonds is niet bedoeld om 1-op-1 de gemiste inkomsten of extra kosten te compenseren. Maar wel om gezond uit de crisis te komen. 

De gemeenteraad heeft voor dit fonds eerder € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert op 11 november 2020 nog ongeveer € 84.000.

Voor wie

Het Herstelfonds is bedoeld voor alle ondernemers, huurders van gemeentelijk vastgoed, (maatschappelijke) organisaties, zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd. Zij zijn in de knel gekomen met de bedrijfsvoering door de maatregelen in verband met het coronavirus. En zij voeren de bedrijfsvoering volgens de richtlijnen uit.

Wanneer komt u in aanmerking

U kunt in aanmerking komen als landelijke regelingen onvoldoende zijn om de coronacrisis te boven te komen. De ondersteuning gaat over de periode april tot en met december 2020.

Afhandeling en verantwoording

Zorgt u bij het indienen van een aanvraag dat u de juiste documenten meestuurt.

Iedere aanvraag beoordelen wij apart. Het wel of niet toekennen van een bijdrage uit het Herstelfonds is maatwerk. Iedere situatie van een ondernemer of (maatschappelijke) instelling is verschillend. Dit kan leiden tot verschillen in het al dan niet verstrekken van een bijdrage uit het herstelfonds of in de hoogte van de bijdrage. 

Crisisbegroting

Wij vragen u de format crisisbegroting (xlsx, 29 KB) te gebruiken. Zo hebben we voor de beoordeling inzage op de gevolgen van de Coronacrisis over geheel 2020. Bij de crisisbegroting ontvangen wij graag de jaarcijfers 2019.

We vragen u in de crisisbegroting aan te geven:

 • Of er als gevolg van de coronacrisis sprake is van lagere kosten (zoals uitzendkrachten, energielasten).
 • Welke acties u heeft ondernomen om de kosten te verlagen of alternatieve inkomsten heeft weten te verwerven op eigen initiatief.
 • Of u gebruik maakt van één van de Rijksmaatregelen ( zoals ToZo, ToGS, NOW-regeling).
 • Of u in de periode april, mei en juni 2020 een bijdrage heeft ontvangen in de vorm van huurkwijtschelding of een bijdrage uit het herstelfonds.
 • Wat de hoogte van uw omzetdaling respectievelijk kostenstijging was in de maanden april tot en met december 2020 als gevolg van de coronacrisis in vergelijking met de gemiddelde omzet en kosten in de maanden april tot en met december van vorig jaar (2019). Voor de maanden november en december is het daarbij toegestaan een realistische prognose op te nemen.
 • Welke mogelijkheid u heeft om eerder opgebouwde reserves in te zetten. De gemeente hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

Voor door de gemeente gesubsidieerde instellingen geldt dat maximaal 20% van de verleende subsidie voor 2020 als egalisatiereserve mag worden gehouden. Bij de beoordeling van de aanvraag laten we dat deel van de egalisatiesreserve buiten beschouwing. 
Voor niet-gesubsidieerde instellingen hanteert de gemeente dat 20% van het eigen vermogen mag worden behouden. Bij de beoordeling van uw aanvraag laten we dit deel van het eigen vermogen buiten beschouwing.

Informatie en aanvragen indienen

U kunt met vragen over het herstelfonds terecht bij: Yvonne Groen, gebiedsregisseur, yvonnegroen@debuch.nl. Zij werkt nauw samen met collega’s in het coronaloket van de BUCH werkorganisatie en gemeentelijk corona-kernteam.

Individuele aanvragen kunt u indienen via info@uitgeest.nl onder vermelding van ‘Herstelfonds’. 

Besluit op de aanvragen

Het college beoordeelt iedere aanvraag. Uiterlijk 4 weken na ontvangen van uw complete aanvraag, neemt het college een besluit. Over dit besluit informeren wij u schriftelijk.

Innen gemeentelijke belastingen bij ondernemers

Cocensus biedt alle ondernemers maatwerk bij de invordering van de gemeentelijke belastingen. Zowel ondernemers die om uitstel vragen als ondernemers die van de algemene verlenging van de betaaltermijnen gebruik willen maken. Hierbij zijn maatwerkoplossingen in de vorm van betalingsregelingen aangeboden. Zowel de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) als de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG) onderschrijven deze lijn. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Cocensus.

Voor gesubsidieerde instellingen

Gesubsidieerde maatschappelijke instellingen op het terrein van sport, cultuur, jeugd en welzijn hebben veel vragen. Hieronder geven wij aan hoe wij omgaan met deze organisaties.

 • Verleende subsidies (incidenteel en structureel) voor activiteiten die door de corona maatregelen niet uitgevoerd konden worden, mogen worden ingezet voor alternatieve invulling van de gesubsidieerde activiteiten binnen de beperkingen van de coronamaatregelen.
 • Verleende subsidies (incidenteel en structureel) voor het begrotingsjaar 2020 hoeven niet te worden terugbetaald, als de activiteiten door de coronacrisis niet konden worden uitgevoerd, de organisatie wel alle kosten heeft gemaakt en landelijke en andere lokale coronamaatregelen (zoals huurmaatregelen) onvoldoende waren om de financiële tegenvallers als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
 • Verleende subsidies (incidenteel en structureel) voor het begrotingsjaar 2020 moeten worden terugbetaald, als de activiteiten door de coronacrisis niet konden worden uitgevoerd, er geen alternatieve invulling aan kon worden gegeven en de organisatie geen kosten heeft gemaakt. Als er wel kosten zijn gemaakt voor de gesubsidieerde activiteiten, dan hoeft dat deel van de subsidie niet te worden terugbetaald.
 • Sportorganisaties die een bedrag per jeugdlid ontvangen hoeven, in verband met de beperktere duur van de coronamaatregelen en de extra inspanningen die zij hebben gedaan om de jeugd ‘coronaproof’ te laten sporten, de subsidie niet terug te betalen.
 • Verzoeken van gesubsidieerde organisaties om een andere frequentie van betaling van de subsidie of verzoeken om het betalen van hogere voorschotten van de subsidie vanwege liquiditeitsproblemen door de coronacrisis worden gehonoreerd.
 • Gesubsidieerde maatschappelijke organisaties die ondanks gebruikmaking van landelijke of regionale tegemoetkoming maatregelingen, kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het Herstelfonds. Uit de aanvraag moet blijken dat zij deze ondersteuning nodig hebben om hun toekomstige activiteiten te kunnen blijven aanbieden aan de inwoners.

Criteria aanvragen herstelfonds en huurkwijtscheldingen

De aanvragen voor een bijdrage moeten aan de volgende punten voldoen.

 • Weer op gang krijgen van de economie in brede zin, dus inclusief sociaal-maatschappelijk leven in Uitgeest. Hieronder vallen ook de kosten voor vormen van ondersteuning of aanpassing in de fysieke ruimte of regelgeving.
 • Gericht zijn op het collectieve belang in het publieke domein.
 • Andere landelijke of andere gemeentelijke regelingen zijn niet van toepassing of niet afdoende.
 • Gevraagde ondersteuning is niet direct (volledig) te verkrijgen door andere, eigen maatregelen.
 • Voor huurkwijtschelding: er is sprake van verhuur van accommodaties door de gemeente Uitgeest.

Als ondernemers als gevolg van de Coronacrisis in problemen zijn raken, dan onderzoeken wij graag de mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming uit het gemeentelijk herstelfonds. U kunt bijvoorbeeld denken aan de gevolgen van gedwongen sluiting of andere maatregelen, waarvoor bestaande voorzieningen niet toereikend zijn of ontbreken. In alle gevallen speelt bij de beoordeling wetgeving en gelijkheidsbeginsel een rol.

Naar het overzicht