Lokale steunmaatregelen

De gevolgen van de coronacrisis raken onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hard. De gemeente heeft daarom de lokale steunmaatregelen verlengd, of uitgebreid waar dat mogelijk is.

Herstelfonds

Sinds 2020 bestaat het Herstelfonds Uitgeest. Het doel is het op gang houden van de economie, het sociale en maatschappelijke leven in Uitgeest tijdens de coronacrisis. Het belangrijkste is dat de gemeente initiatieven en activiteiten ondersteunt die erop gericht zijn dat de gemeenschap in Uitgeest, gezond uit de coronacrisis komt. Daarom kunnen zowel ondernemers, organisaties en inwoners zich aanmelden. 

Informatie en aanvraag indienen

Hebt u moeite de coronacrisis door te komen? Of hebt u een goed initiatief om de economie of de maatschappij te ondersteunen? Wij denken graag met u mee. U kunt contact opnemen met Yvonne Groen, gebiedsregisseur, yvonnegroen@debuch.nl. Zij werkt nauw samen met collega’s in het coronaloket van de BUCH werkorganisatie en het gemeentelijk corona-kernteam. Wilt u direct uw aanvraag indienen? Dat kan ook, via info@uitgeest.nl onder vermelding van ‘Herstelfonds’. Aanvragen kunt u doen tot 15 juli 2021.

Besluit op de aanvragen

Het college beoordeelt iedere aanvraag. Uiterlijk 4 weken na ontvangen van uw complete aanvraag neemt het college een besluit. Over dit besluit informeren wij u schriftelijk.

Maatwerk huurvermindering 2021

De gemeente verhuurt diverse accommodaties aan stichtingen en verenigingen. De huur wordt verminderd of kwijtgescholden voor de periode dat de accommodaties gesloten zijn. De hoogte van de huurvermindering wordt beoordeeld met een de jaarrekening van 2020. Tot 1 juli 2021 a.s. worden er voor de huurnota’s geen herinneringen en aanmaningen verstuurd. Na beoordeling wordt mogelijk (een deel van) de huur kwijtgescholden of, er wordt maatwerk geboden. Voor alle huurders geldt dat zij zich aanmelden via info@uitgeest.nl onder vermelding van huurvermindering 2021. 

Maatwerk gemeentelijke belastingen

Cocensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij denken mee met alle ondernemers die om uitstel van betaling vragen. Verder bieden zij maatwerk voor wie het (terug)betalen van de belastingen door de coronacrisis tot financiële problemen leidt. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Cocensus 

Tegemoetkoming precariobelasting

Ondernemers die het lastig vinden om de  precariobelasting te betalen, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Dat gaat om de volgende groep:

 • ondernemers en organisaties/verenigingen die door de landelijke regelgeving in 2020 gedurende meerdere weken niet in staat geweest zijn om voor 12 december 2020 de primaire activiteit van het bedrijf (aangepast) uit te voeren, zoals bijvoorbeeld kapsalons; 
 • zij ondervinden hierdoor problemen in het betalen van o.a. deze belasting. 

Zij krijgen: 

 1. 100% tegemoetkoming van precariobelasting bij een heffing lager of gelijk aan € 500 zonder verdere bewijsvoering.
 2. 100% tegemoetkoming van precariobelasting bij een heffing hoger dan € 500 met bewijsvoering in de vorm van jaarrekening 2020 of anderszins.

Verlenging gedogen terrasuitbreiding

In het voorjaar van 2020 is toestemming gegeven voor het uitbreiden van terrassen. Dit is bedoeld om o.a. de 1,5 meter maatregel goed te kunnen uitvoeren. De gemeente heeft besloten om hier niet op te handhaven. Kort na dit besluit werd alle horeca gesloten. Bedrijven hebben daardoor tot op heden van deze mogelijkheid nog geen of weinig gebruik kunnen maken. De voorwaarden voor een tijdelijke uitbreiding van een terras zijn gelijk aan de gestelde voorwaarden in 2020.

Aanvullende steunmaatregelen

Ondersteuning voor ondernemers

Er is ondersteuning mogelijk van het IMK voor ondernemers die ondanks alle aanwezige regelingen in financiële nood verkeren door de coronamaatregelen. Zij kunnen helpen bij een bedrijfsanalyse en advies geven.

De gemeente kent vele reguliere regelingen zoals schuldhulpverlening waar ondernemers soms ook mee te maken krijgen. Hier is het uitgangspunt  “het voorkomen van problematische schulden is beter dan genezen”. 

Voor de ene ondernemer zijn de mogelijkheden, zodra de lockdown voorbij is, weer als vanouds. Anderen hebben moeite om hun onderneming voort te zetten of overwegen zelfs om te stoppen. Deze mensen helpen wij sinds 1 januari bij de heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit doen wij vanuit de regio samen met het RPA-NHN  

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

De twee eerdere regelingen TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) en TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties) worden opnieuw opengesteld. De gemeente vraagt deze tegemoetkoming aan. Dit is onder de voorwaarde dat de gemeente deze tegemoetkoming ook heeft ontvangen van de rijksoverheid. 

Verruimde openingstijden

Ondernemers hebben na de lockdown de mogelijkheid om hun openingstijden te verruimen.
Op basis van de ’verordening winkeltijden gemeente Uitgeest’ mag de detailhandel met uitzondering van zon- en feestdagen open zijn tussen 06.00 - 22.00 uur. 
Ondernemers hoeven dit niet te melden of aan te vragen. Voorwaarden zijn wel:

 • De geldende richtlijnen om open te mogen in acht nemen.
 • De aangrenzende bewoners/verenigingen te informeren over de (tijdelijke) aanpassing.

Voor gesubsidieerde instellingen

Gesubsidieerde maatschappelijke instellingen op het terrein van sport, cultuur, jeugd en welzijn hebben veel vragen. Hieronder geven wij aan hoe wij omgaan met deze organisaties.

 • Verleende subsidies (incidenteel en structureel) voor activiteiten die door de corona maatregelen niet uitgevoerd konden worden, mogen worden ingezet voor een alternatieve invulling van de gesubsidieerde activiteiten. Uiteraard binnen de coronamaatregelen.
 • Verleende subsidies (incidenteel en structureel) voor het begrotingsjaar 2020 en voor 2021 hoeven niet te worden terugbetaald. Mits de activiteiten door de coronacrisis niet konden worden uitgevoerd en de organisatie wel alle kosten heeft gemaakt. Daarbij de landelijke en andere lokale steunmaatregelen onvoldoende waren om de financiële tegenvallers als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
 • Verleende subsidies (incidenteel en structureel) voor het begrotingsjaar 2020 en 2021 moeten worden terugbetaald. Als de activiteiten door de coronacrisis niet konden worden uitgevoerd, er geen alternatieve invulling aan kon worden gegeven en de organisatie geen kosten heeft gemaakt. Als er wel kosten zijn gemaakt voor de gesubsidieerde activiteiten, dan hoeft dat deel van de subsidie niet te worden terugbetaald.
 • Sportorganisaties die een bedrag per jeugdlid ontvangen hoevende subsidie niet terug te betalen. 
 • De gemeente wil verzoeken tot een hogere betalingsfrequentie of hogere voorschotten van de subsidie, vanwege liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, toestaan. 
 • Gesubsidieerde (maatschappelijke) organisaties landelijke en/of lokale steunmaatregelen ontvangen, kunnen evengoed een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het Herstelfonds. Uit de aanvraag moet wel blijken dat zij dit nodig hebben om hun toekomstige activiteiten te kunnen blijven aanbieden aan de inwoners.

Meer informatie

Wij denken graag met u mee, want maatwerk is belangrijk. Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vooral contact op met Yvonne Groen, gebiedsregisseur. Stuur een e-mail naar yvonnegroen@debuch.nl of bel 088-9097080

Naar het overzicht