Begroting 2023

Vorige week stelde de gemeenteraad de begroting voor 2023 vast. We hebben voor u een handig overzicht gemaakt van onze verwachte inkomsten en uitgaven in 2023.

Bekijk het overzicht (pdf, 888 KB)

Wethouder Judie Kloosterman geeft aan dat het college blij is met deze eerste begroting: "De begroting is ook op langere termijn sluitend, doordat we een behouden financieel beleid voeren. Het is een begroting die niet alleen de ambities van het huidige gemeentebestuur vertolkt, maar die ook gericht is op het verder uitrollen van een aantal plannen uit de vorige bestuursperiode. Concreet betekent dat: In 2023 gaan we verder met het uitrollen van alle bekende bouwlocaties, de voorbereidingen voor de vernieuwbouw van de Binnenmeerschool, we gaan het Dorpspark realiseren, de Geesterweg veiliger maken; verder zetten we in op de andere ambities uit het samenwerkingsakkoord. Dit alles om Uitgeest nog wat mooier, veiliger en leefbaarder te maken."

Dit betekent het voor u

"Ondanks dat we veel risico’s op ons af zien komen, we te maken hebben met energiecrisis en –armoede en de inflatie fors is, hebben we ervoor gekozen om de lasten voor onze inwoners beperkt omhoog te laten gaan: 2,4%, indexering", geeft de wethouder aan. Dit ondanks de sterk opgelopen inflatie van dit jaar van boven de 14%.

De stijging van de lokale belastingen komt gedeeltelijk door de kosten voor onderhoud en beheer van de buitenwegen. Het beheer daarvan is in 2021 aan onze gemeente overgedragen; de heffing van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ter hoogte van € 39,58, is daarom met ingang van 2022 komen te vervallen voor de huishoudens in Uitgeest. Het percentage waarmee de OZB is verhoogd voor de overname van de wegen is lager dan het bedrag dat u als inwoner aan HHNK betaalde.

Meer over de wegenheffing kunt u vinden bij HHNK.

Samenwerken staat voorop

Door de raad is tijdens de begrotingsbehandeling veel aandacht gevraagd voor de doelgroep die het financieel het zwaarst heeft en rond of net boven het sociaal minimum zit. De raad wil voor deze doelgroep een deel van het begrotingssaldo gebruiken. Ook wil de raad onze inwoners helpen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen en daaraan als gemeente financieel bijdragen. Beide initiatieven steunt de wethouder van harte, want we doen dit met elkaar, voor elkaar. Al met al is het een begroting waar we juist door samen te werken trots op kunnen zijn.’