Behandelen begroting in raadsvergadering 23 juni

De raadsvergadering van 23 juni en 7 juli voegen we samen in overleg met de gemeenteraad. Deze vergadering is op 23 juni. Hiermee vervalt de raadsvergadering van 7 juli.

De behandeling van de financiĆ«le stukken is dus naar voren gehaald en vindt nu plaats op 23 juni.

Aanwezig zijn

U bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering kunt u ook live volgen Dit kan ook via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en Kanaal 1502 van KPN.

Informatie voor insprekers

Inspreken is mogelijk voor onderwerpen die op de agenda staan. Als u wilt inspreken, kunt u zich melden tot 48 uur voor de vergadering via griffie@uitgeest.nl onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover wilt inspreken. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Inspreken geschiedt bij agendapunt 3 (spreekrecht inwoners).

Agenda 23 juni

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Spreekrecht inwoners
 4. Vaststellen besluitenlijst vorige raadsvergadering
 5. Vragenhalfuur 
 6. Afleggen belofte burgerlid
 7. Structurele urenuitbreiding griffie
 8. Concept-meerjarenbegroting MRA 2021-2024
 9. Zienswijzen ontwerp-jaarverslag VRK 2021 en ontwerp-programmabegroting 2023-2026
 10. Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR BUCH
 11. Zienswijze Jaarstukken 2021 en begroting 2023 OD IJmond
 12. Zienswijze begroting 2023 GR Zaffier
 13. Zienswijze Jaarstukken 2021 en begroting 2023 RAUM
 14. Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Cocensus
 15. Zienswijze jaarrekening 2021 GR IJmond Werkt!
 16. Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 VVI
 17. Bezwaarschrift ijsclub tegen raadsbesluit locatiekeuze nieuwe sportzaal
 18. Jaarstukken 2021 gemeente Uitgeest.
 19. 1e FIRAP 2022/Kadernota 2023 gemeente Uitgeest
 20. Lijst van openstaande moties 
 21. Ingekomen stukken
 22. Mededelingen
 23. Sluiting
Naar overzicht