Herinrichting Melis Stokelaan

De Melis Stokelaan krijgt een nieuw gescheiden rioolsysteem. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe. Bij een gescheiden rioolsysteem wordt vuil water naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Daarnaast heeft PWN de waterleiding in het trottoir vervangen en is de Jumbo verbouwd.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt de inrichting van de straat ook aangepakt. Zo kunnen de werkzaamheden gelijktijdig of opeenvolgend in een kortere periode worden uitgevoerd en krijgt wijk De Koog een mooie entree.

De bewoners hebben meegedacht over de herinrichting.

Werkgebied

De bewoners van de Melis Stokelaan hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van hun straat. Ook de bewoners van de eerste huizen in de zijstraten, zijn hierbij betrokken.

Tijdens de informatieavond op 15 april is een voorlopig ontwerp getoond en besproken. Naar aanleiding van de opmerkingen is het ontwerp aangepast. De belangrijkste aanpassing is het opnemen van een zebrapad tussen de Geesterweg en de Goesinnestraat voor een veilige schoolroute. Een overzicht van alle vragen en opmerkingen en de reactie daarop kunt u hieronder inzien. 

Tot 20 mei was het nog mogelijk om kleine aanpassingen met de projectleider te bespreken. 

Het definitief ontwerp en de toelichting staan onder Ontwerp

Informatieavond 15 april 2019

Hieronder kunt u de presentatie openen die is gebruikt tijdens deze informatieavond. Ook vindt u de reactie op de vragen en opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt.  

Presentatie informatieavond 15 april (pdf, 3 MB)

Vragen en reacties Voorlopig Ontwerp Melis Stokelaan (pdf, 461 KB)

Het Definitief Ontwerp is volgens planning op 28 mei door het college vastgesteld. 

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp Melis Stokelaan (pdf, 9 MB)

Toelichting op het definitief ontwerp

Riolering en waterleiding

 • De riolering wordt vernieuwd. Er komt een gescheiden stelsel, waarbij vuilwater naar de rioolwaterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers wordt afgevoerd.
 • De vuilwater riolering ligt onder de groenstrook met 11 bomen. De boomwortels groeien door het riool en maken het riool stuk. Voor het aanleggen van het nieuwe riool worden de 11 bomen verwijderd. De nieuwe groenstrook wordt breder. Er komen 14 bomen, een haag, heesters en vaste planten in terug.
 • In de weg komt een extra rioolbuis voor het regenwater; een zogenaamd Drainage Transport riool (DT-riool). Via deze buis worden tijdens natte periodes het grond- en regenwater afgevoerd. In droge periodes wordt water uit de sloot aangevoerd om het grondwater aan te vullen. Dit is steeds meer nodig door de klimaatsverandering.
 • PWN vervangt de waterleiding in het trottoir.

Verkeer en parkeren

De Melis Stokelaan is een 30km/uur zone en krijgt de inrichting die daarbij hoort.

 • De rijweg versmallen naar 6,00 meter.
 • Duidelijke markering met de tekst 30 op de weg.
 • Handhaven van de snelheidsborden met 30km/uur.
 • Parkeerverbod instellen tussen de Geesterweg en de ingang van het parkeerterrein van de Jumbo, om het bevoorradingsverkeer veilig te kunnen verwerken.
 • Maatregelen aanleggen om de snelheid af te remmen, namelijk:
  • En verhoogde inritconstructie bij de Geesterweg. Voetgangers hebben hier voorrang. Het oversteken voor fietsers wordt ook veiliger. Autoverkeer kan niet meer snel rechtsaf de Geesterweg op omdat de Melis Stokelaan smaller wordt. Het (vracht)autoverkeer blijft daardoor achter de fietsers, zodat deze niet in de dode hoek komen te staan.
  • En verhoogd plateau ter hoogte van de Emmerzeelstraat.
 • Gelijkwaardige kruisingen maken met de zijstraten waarbij rechts voorrang heeft. Hierdoor neemt de snelheid automatisch af: parkeerterrein Jumbo, de Emmerzeelstraat en de ventweg van de Kooglaan.
 • Zebrapad ter hoogte van de Emmerzeelstraat laten vervallen. Een nieuw zebrapad wordt aangelegd tussen de Geesterweg en de Goesinnestraat.

En verder:

 • De bevoorradingsroute naar de Jumbo wordt verbeterd door aanpassingen op het parkeerterrein: verbreden van de bocht Melis Stokelaan en verzinkbare palen bij de Boetenvenstraat. De auto’s kunnen via het parkeerterrein direct naar het laad- en losstation rijden. Zij hoeven niet meer door de Kooglaan en onnodig steken en achteruitrijden.
 • Het aantal parkeerplaatsen aan de zuidzijde blijft behouden.
 • Er komen ondergrondse voorzieningen voor het in de toekomst plaatsen van een laadpaal voor elektrische auto’s ter hoogte van nummer 2.

Alle maatregelen leiden tot een lagere snelheid van het autoverkeer en een grotere verkeersveiligheid.

Groen

 • 11 bomen worden verwijderd. De bomen staan bovenop het riool en de wortels groeien door het riool en maken het deze stuk. In de nieuwe groenstrook komen 14 bomen verspringend van elkaar terug. Dit keer geplant op voldoende afstand van het riool, zodat men er in de toekomst beter bij kan.
 • Er komen twee soorten nieuwe bomen terug. De bomen sluiten aan op het kleurthema van de planten en heesters die in de groenstrook komen te staan:
  • 7 x Acer freemanii autumn blaze: Een boom van 12 tot 15 meter hoogte met een puntig toelopende vorm. In de herfst kleurt de boom van diep oranjerood tot intens rood. De boom trekt vlinders aan.
  • 7 x Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’: Een boom van 6 tot 10 meter hoog. De boom krijgt goudgele scheuten in het voorjaar die verkleuren naar groengeel. De boom trekt bijen aan.
 • Om de geparkeerde auto’s en de Jumbo aan het zicht te onttrekken komen parallel aan de parkeerplaatsen beukenhagen. De haagblokken worden gecombineerd met verspringende heestergroepen en hoge siergrassen.
 • De groenstrook wordt breder. Naast de nieuwe bomen komen er verschillende soorten heesters en vaste planten terug. Gekozen is voor goede drachtplanten die belangrijk zijn voor insecten zoals bijen en vlinders.

Inrichting

 • De grijze bestrating wordt vervangen door roodbruine gebakken klinkers op de rijweg en zwarte betonstenen in de parkeervakken.
 • Langs de parkeervakken komt een uitstapstrook zodat je niet direct in het groen staat.
 • De oude grijze tegels in het trottoir worden vervangen door nieuwe grijze tegels.
 • Direct langs het parkeerterrein (Jumbo) komt een nieuw voetpad die de Melis Stokelaan en Boetenvenstraat met elkaar verbindt.
 • Er komen diverse opritten naar trottoirs om de begaanbaarheid voor ouderen en mindervaliden te verbeteren.
 • De paadjes van de stoep naar de langsparkeerplaatsen worden 1 tegel breder; 1,20 meter breed.
 • Het voetpad aan de achterzijde van de Jumbo wordt betegeld.

Verlichting

 • De oude verlichting wordt vervangen door 6 meter hoge lichtmasten (kleur antraciet) met LED-verlichting.

Afvalinzameling

 • Op het trottoir aan de kant van het grote plantsoen wordt een nieuwe verzamelplaats voor de rolcontainers gemaakt.
 • In verband met de invoering van een extra rolcontainer voor PMD (plastic, metaal en drankkartons) kunnen de 2 bovengrondse containers bij de Jumbo weg. De uitvoering gebeurt in 2020. 

Duurzaamheid

Bij de uitwerking van het ontwerp is zoveel mogelijk gekozen voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

 • Zo komt er minder verharding en meer groen. Dit levert een aantal voordelen op.
  • Minder wateroverlast – regenwater kan makkelijker weglopen.
  • Minder hitte – stenen houden hitte langer vast, groen niet.
  • Gezondere bodem – het weghalen van stenen biedt meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven.
  • Geen verdroogde bodem – bodembedekkers beschermen de bodem tegen uitdroging.
  • Betere luchtkwaliteit – groene maatregelen zijn een bron van schone lucht en kunnen vuile lucht filteren.
 • Er is bij de keuze voor groen gelet op de biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod van groen, hoe meer bestuivende insecten zoals bijen en vlinders het aantrekt. Die zijn op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren.
 • Voor de fundering wordt een menggranulaat gebruikt. Menggranulaat bestaat uit gebroken beton en metselwerkpuin. Dit komt uit de sloop van gebouwen en woningen. Het gebroken puin is een nieuwe grondstof voor een robuuste wegfundering. Menggranulaat heeft een hoge constructieve waarde en vermindert de spoorvorming. Dit scheelt ook weer in het onderhoud.
 • Er komen trottoirbanden die gemaakt zijn zonder cement. Bij de productie van trottoirbanden met een cementvervanger komt er veel minder C02 vrij.
 • De nieuwe stenen zijn in de parkeervakken en de stoeptegels gemaakt van puin van oude betonmaterialen in plaats van grind. Dit scheelt in het gebruik van nieuwe grondstoffen.
 • LED-lampen leveren een besparing op in het elektriciteitsverbruik.

De herinrichting van wijk De Koog gebeurt zoveel mogelijk duurzaam en klimaatbestendig. Lees verder hoe wij de Melis Stokelaan duurzaam en klimaatbestendig inrichten.

 • 15 april - 28 mei: maken ontwerp in samenspraak met bewoners.
 • 28 mei: college stelt definitief ontwerp Melis Stokelaan vast.
 • 2 september tot 13 december fase 1: gedeelte vanaf de Geesterweg tot en met de ingang van het parkeerterrein Jumbo afgesloten. In deze fase wordt ook het trottoir langs alle woningen tot aan de Kooglaan aangelegd.
 • 6 januari tot 28 februari 2020, fase 2: gedeelte vanaf de ingang van het parkeerterrein Jumbo tot aan de Kooglaan afgesloten.
 • maart 2020: planten bomen en struiken.

Van 14 december tot en met 5 januari 2020 (kerstvakantie) zijn er geen werkzaamheden. In deze periode is de Jumbo zowel van de Geesterweg als Kooglaan bereikbaar.

In de Melis Stokelaan is tijdens het afgraven van grond in het midden van de weg ter hoogte van de Jumbo op ongeveer 1 meter diepte een bodemverontreiniging aangetroffen. Bij eerdere metingen en onderzoek is deze vervuiling niet naar voren gekomen.

Het gaat om teerachtige stoffen die waarschijnlijk werden gebruikt als funderingslaag van een oude rijweg: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Het gebruik van dit soort materialen was toen gebruikelijk, omdat men niet beter wist. De vervuilde grond wordt afgraven, afgevoerd en vervangen door schone grond.

Veiligheid

De verontreiniging ligt al jarenlang afgedekt met grond in de bodem en vormt op zichzelf geen gevaar. Door het aanleggen van het nieuwe riool moeten wij de grond afgraven en daarmee ook de aangetroffen verontreiniging zorgvuldig verwijderen (saneren). Dit gaat volgens specifieke regels en wordt gedaan door een gespecialiseerd bedrijf.

De medewerkers die de vervuilde grond afgraven en afvoeren dragen speciale pakken. Omdat zij tijdens hun werk dagelijks in aanraking komen met dit soort stoffen, is het voor hen van belang om zich goed te beschermen.

Voor inwoners zijn extra maatregelen tijdens het afgraven en afvoeren niet nodig. Tijdens de sanering is het werkterrein afgesloten met hekken en staan er waarschuwingsborden. Ook wordt het terrein nat gehouden om stofvorming te voorkomen.

Meer informatie

Hebt u vragen over het project? Neemt u dan contact op met de projectleider, Marco van Beek telefoon: 088-9097541 of e-mail: marcovanbeek@debuch.nl