Regionale Energie Strategie (RES)

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio (van de 30 regio's) in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Gemeente Uitgeest maakt daarbij deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord. Samen met de andere gemeenten uit deze regio werken wij hieraan.

Opstellen van een RES kan je opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Een regionale energiestrategie maken gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken: overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Wat houdt het in?

De Regionale Energie Strategie is een document waarin de energieregio beschrijft hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind). Keuzes die we met elkaar maken. In de RES staan concrete plekken, de zogenaamde zoekgebieden. Samen met inwoners en belangenorganisaties zijn zoekgebieden in kaart gebracht.

Concept RES

Op 24 april 2020 presenteerde energieregio NHN de voorlopige concept-RES Hierin staan de resultaten van de vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu.

Stand van zaken

Inmiddels hebben de colleges van de 18 gemeenten, de provincie en het waterschap van de energieregio NHN ingestemd met de concept-RES. Hierin staan de resultaten van de vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten in iedere gemeente. De ambitie van Noord-Holland Noord is om zoveel mogelijk aan duurzame energie op te wekken in 2030.

Wat is de volgende stap?

Op basis van de concept-RES zijn de gemeenten in de 2e helft van 2020 de zoekgebieden nader gaan onderzoeken. Bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en gemeenteraden zijn geconsulteerd. Voor dit laatste, zie het amendement van de raad (pdf, 86 KB).

Met de provincie en Liander heeft afstemming plaatsgevonden over de gebieden waar windmolens en zonneweides wel en waar niet kunnen komen.

Met de consultaties zijn de zoekgebieden concreet geworden. Het zijn die gebieden die zich het beste lenen voor verdere uitwerking tot de definitieve RES 1.0. Op 5 januari heeft het college de concrete zoekgebieden vrijgegeven voor participatie.

RES 1.0 klaar op 1 juli 2021

Alle informatie wordt verwerkt in de RES 1.0. Op 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap de RES 1.0 vast. Hierin staan dus de plannen voor duurzame opwek van elektriciteit in de regio.

Iedere 2 jaar vindt een herijking van de RES plaats. Dan wordt opnieuw bepaald aan welke normen het moet voldoen.

Meer informatie

Meer informatie, de voorlopige concept RES en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op Energieregio NHN.  

U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief over dit onderwerp.