Regionale Energie Strategie (RES)

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De gemeente Uitgeest maakt daarbij deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord en samen met de andere gemeenten uit deze regio bereiden we ons hierop voor. Het opstellen van een Regionale Energie Strategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een regionale energiestrategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Wat houdt het in?

De Regionale Energie Strategie, of kortweg RES, is een document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we met elkaar maken. In de RES staan concrete plekken, de zogenaamde zoekgebieden. Samen met inwoners en belangenorganisaties zijn zoekgebieden in kaart gebracht.

Op 24 april presenteerde de energieregio NHN de voorlopige concept-RES Hierin staan de resultaten van de vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu.