Paltroklocatie

Het college heeft in januari 2019 bekendgemaakt dat het van plan is om op de locatie van de voormalige Paltrokschool een nieuwe basisschool met peuteropvang en buitenschoolse opvang te bouwen. Hierover is overleg geweest met stichting Tabijn. De gemeenteraad heeft met deze locatie ingestemd. De Paltroklocatie is een van de locaties uit de gebiedsvisie Centrumgebied

Aanleiding

Eerder is over de locaties voor scholen aan de noordzijde van het spoor als uitgangspunt genomen: één school in de Koog en één school in het Oude Dorp. 

Voor een nieuwe onderwijsvoorziening in De Koog zijn, zo staat in het bestuurlijk programma dat door de raad is vastgesteld, twee locaties beschikbaar: de Paltrokschool en de Vrijburgschool. 

De gemeente is tot de conclusie gekomen dat de Paltroklocatie de beste is van de twee.

  • Deze locatie is direct beschikbaar.
  • De Vrijburglocatie is in gebruik. Keuze voor deze locatie zou een tijdelijke opvanglocatie vergen. 
  • De Paltroklocatie ligt centraler.
  • Er zijn daar goede mogelijkheden voor parkeren en een goede verkeerscirculatie.
  • Ook biedt de ligging van de onderwijsvoorziening aan het Koogpark mogelijkheden voor sport en spel in de buitenruimte en medegebruik van speelelementen.

Stand van zaken

Gemeente Uitgeest en Stichting Tabijn hebben op 11 juli de Uitgangspuntennotitie voor de (ver)nieuwbouw van twee basisscholen met peuteropvang en buitenschoolse opvang ondertekend. Onderdeel hiervan is de realisatie van een nieuwe basisschool op de Paltroklocatie. Het gaat om één school voor 275 leerlingen met één groep peuteropvang (maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar) en buitenschoolse opvang. Het wordt een energieneutraal gebouw.

De gemeente en Tabijn werken in het derde kwartaal 2019 een bestuursovereenkomst uit. Daarin worden de uitgangspunten en verdere afspraken over onder andere geld en risico’s vastgelegd. De planning is dat deze aan het einde van het jaar wordt ondertekend.

Daarnaast werkt het schoolbestuur een Programma van Eisen uit voor de nieuwe school. Een Programma van Eisen geeft het aantal gewenste ruimten en vierkante meters weer. Het dient als basis voor het ontwerp van het gebouw. Naar verwachting is het Programma van Eisen eind 2019 klaar en is het voorlopig ontwerp van het schoolgebouw in het eerste kwartaal van 2020 gereed.

Sloop huidig schoolgebouw

De gemeente treft verder voorbereidingen voor de sloop van het huidige schoolgebouw eind 2019. De anti-kraakbewoners zijn er uit. Er heeft een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Voor de veiligheid is recent de gasleiding afgesloten.

Vraag en antwoord
Naar het overzicht