Paltroklocatie

artists impression van de nieuwbouw Paltroklocatie

Het plan is om op de locatie van de voormalige Paltrokschool een nieuwe basisschool met peuteropvang en buitenschoolse opvang te bouwen. Hierover is overleg geweest met stichting Tabijn. Het college heeft in januari 2019 hiertoe besloten. De gemeenteraad heeft met deze locatie ingestemd.

Het nieuwe gebouw huisvest ongeveer 275 leerlingen: basisschool groep 1 t/m 8 en peuteropvang 2 t/m 4 jaar. Er komt ook buitenschoolse opvang. Het is nog niet bekend of er ook een gymlokaal bij de school komt.

Eerder was het plan om een nieuwe sportzaal bij het nieuwe kindcentrum op de Paltroklocatie te bouwen. Voor dat plan was geen steun in de gemeenteraad.

Voorlopige planning

2020

2021

  • januari: start vergunning
  • tot februari: aannemersselectie
  • half 2021: start bouw

2022

  • half 2022: bouw gereed

Locatiekeuze

De Paltroklocatie ligt centraal in de wijk De Koog. Door terugloop van het aantal leerlingen staat het gebouw al jaren leeg. Het huidige pand is sterk verouderd en voldoet niet aan de eisen.

Spreiding

Voor een nieuwe onderwijsvoorziening in De Koog zijn twee locaties beschikbaar: de Paltrokschool en de Vrijburgschool. De conclusie is dat de Paltroklocatie de beste is van de twee.

  • Deze locatie is direct beschikbaar.
  • De Vrijburglocatie is in gebruik. Keuze voor deze locatie zou een tijdelijke opvanglocatie vergen. 
  • De Paltroklocatie ligt centraler.
  • Er zijn daar goede mogelijkheden voor parkeren en een goede verkeerscirculatie.
  • Ook biedt de ligging van de onderwijsvoorziening aan het Koogpark mogelijkheden voor sport en spel in de buitenruimte en medegebruik van speelelementen.

Verkeer en parkeren

Een nieuw schoolgebouw op de Paltroklocatie is ruimtelijk goed in te passen. Parkeren en verkeer kan hier goed worden geregeld. De hoogte van het toekomstige gebouw is nog niet bekend. Afhankelijk van de vormgeving kan een nieuw bestemmingsplan nodig zijn.

Er is aandacht voor een goede doorstroming van het verkeer. Parkeer- en verkeersmaatregelen rondom scholen zijn voorwaarden voor een verkeersveiligheid en een prettige leefomgeving. Hiervoor wordt een plan gemaakt. Op 16 september is een klankbordgroep verkeer en parkeren gestart. De openbare ruimte van De Koog wordt op korte termijn ook heringericht. Dit biedt mogelijkheden om alvast aanpassingen te doen.

Naar het overzicht