Centrumgebied

Het college heeft een nieuwe start gemaakt met het Centrumplan voor Uitgeest. De aandacht gaat nu eerst naar de bouw van een nieuw woon-zorgcomplex. Ook wordt een locatie gekozen voor een school in het Oude Dorp.

Stand van zaken

Met ViVa-zorggroep worden alle mogelijke locaties voor een nieuw woon-zorgcomplex opnieuw bekeken en afgewogen. De oude bibliotheek wordt begin 2019 gesloopt. Het pand verkeert in slechte staat. Er is veel lekkage. Het monumentale pand blijft en het gebruik voorlopig voortgezet.

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft overleg met Stichting Tabijn over de huisvesting van de basisscholen De Molenhoek, Binnenmeer en De Vrijburg. Gezocht wordt naar een locatie in of nabij het centrumgebied. Uitgangspunt is de realisatie van twee scholen: één in wijk De Koog en één in het Oude Dorp (centrumgebied of de directe omgeving).

Participatie

Samenwerking met inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden is belangrijke in de planvorming. De leden van de klankbordgroep zijn op 8 oktober 2018 geïnformeerd over de nieuwe aanpak. De klankbordgroep bestaat uit bewoners, betrokkenen en ondernemers. Zij worden geregeld op de hoogte gehouden.

Planning

In het 1e kwartaal 2019 staat op de planning:

  • locatiekeuze nieuwbouw woon-zorgcentrum,
  • locatiekeuze 2 basisscholen,
  • afronding stedenbouwkundig plan woon-zorgcentrum locatie Centrum,
  • sloop oude bibliotheek.

Aanleiding

De raad heeft eind 2017 geen akkoord bereikt over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. Er was geen meerderheid voor het besluit om een scholencomplex in de vorm van een Integraal Kind Centrum (IKC) op een deel van de ijsbaan te realiseren. Hierdoor kwam de planvorming grotendeels stil te liggen.

Om voortgang te houden in het project heeft de raad in januari 2018 besloten om door te gaan. De raad wil een nieuwe woon-zorgcomplex op het terrein van de oude bibliotheek (deelgebied 2) realiseren. In de loop van 2018 is echter gebleken dat de gemeente de grond van De Berk niet kon verwerven. Daardoor is het zoekgebied uitgebreid naar het hele centrumgebied.

Naar het overzicht