Rotondes Geesterweg

In de toekomst (2023-2024) worden er twee rotondes op de Geesterweg gerealiseerd.

 • De eerste bij de kruising Castricummerweg – Melis Stokelaan en
 • De tweede bij de Populierenlaan.

Verkeersveiligheid

De Geesterweg is een gebiedsontsluitingsweg (50 km/ uur). Vanaf 2018 is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling ter hoogte van het Centrumgebied (Castricummerweg - Melis Stokelaan) en Populierenlaan. 

Een rotonde op beide kruisingen wordt beschouwd als de beste oplossing omdat:

 • De verkeerveiligheid van voornamelijk het overstekend langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) over de Geesterweg wordt bevorderd.
 • De snelheid van het gemotoriseerde verkeer bij een rotonde duidelijk lager is.
 • De voorrangssituatie van het overstekend langzaam verkeer is duidelijker. De prioriteit ligt op voorrang voor het langzaam verkeer. De inrichting is volgens landelijke inrichtingsnormen.
 • Een rotonde goed gecombineerd kan worden met de aanwezige busroute. 

Ook de nieuwbouw van woningen in het centrumgebied en de ontwikkeling van twee nieuwe kindcentra aan weerszijden van de Geesterweg maken de aanpassingen van de kruisingen noodzakelijker. Daarnaast neemt het verkeer op deze kruisingen en in dit gebied de komende jaren toe. 

Voorlopig ontwerp

Het eerste ontwerpvoorstel is gemaakt op basis van de landelijke richtlijnen en in samenspraak met de Verkeerscommissie Uitgeest. De rotondes worden ingepast in de omgeving met veel groen en sluiten aan op de centrumplannen. Op bijgevoegde tekeningen vindt u het voorlopig ontwerp.

Bij de uitwerking van het ontwerp kiezen we zoveel mogelijk voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid. 

 • Er komt zoveel mogelijk groen. Dit levert een aantal voordelen op: 
  • minder wateroverlast – regenwater kan makkelijker weglopen;
  • minder hitte – stenen en asfalt houden hitte langer vast, groen niet; 
  • een gezondere bodem – het weghalen van stenen biedt meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven; 
  • geen verdroogde bodem – bodembedekkers beschermen de bodem tegen uitdroging; 
  • een betere luchtkwaliteit – groene maatregelen zijn een bron van schone lucht en kunnen vuile lucht filteren. 
 • Bij de keuze voor groen is er gelet op de biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod van groen, hoe meer bestuivende insecten zoals bijen en vlinders het aantrekt. Die zijn op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren.
 • Hergebruik van materialen. Er zijn nieuwe stenen en asfalt gemaakt van zoveel mogelijk oude materialen in plaats van zand en grind. Dit scheelt in het gebruik van nieuwe grondstoffen.
 • Gebruik van LED-lampen. Deze zorgen voor een besparing in het elektriciteitsverbruik.

Planning

mei – juni 2022: ontwerpvoorstel voorlopig ontwerp - gereed
september – december 2022: verzamelen reacties belanghebbenden op het voorlopig ontwerp
januari 2023: verwerken reacties en maken definitief ontwerp
februari 2023: behandeling definitief ontwerp in college
maart – juli 2023: technische uitwerking
augustus 2023 – september 2024: uitvoering