Meedenken en meepraten over RES

Op termijn krijgt iedereen te maken met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig opwekken van energie. Er komen bijvoorbeeld windmolens en zonneparken bij. Dat heeft ook invloed op hoe het landschap, de steden en de dorpen er in de toekomst uitzien. Samen met inwoners en ondernemers kijkt de gemeente wat de beste mogelijkheden voor opwekken van duurzame energie onze regio zijn. Om te komen tot een Regionale energie strategie kunt u als inwoner meepraten.

Denkrichtingen

Als eerste stap ontwikkelden experts voor elke deelregio drie scenario’s of denkrichtingen. Hierin staan de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit door zon en wind in het buitengebied van uw omgeving. Het zijn de technieken die zich technisch en economisch hebben bewezen. Dit zijn tot nu toe alleen zonne- en windenergie.

Lokale ateliers

Voor de concept RES heeft in januari in de meeste gemeenten lokale participatie plaatsgevonden in de  zogenaamde lokale scenario atelier. In Uitgeest was dit in het gemeentehuis. Het lokaal atelier in het gemeentehuis was heel verhelderend. Zon op grote daken had een warme belangstelling van de deelnemers, evenals op parkeerterreinen en op geluidsschermen. Belangstelling was er ook voor wind rond bedrijventerreinen en langs infrastructuur. Zon of wind in het open landschap, in het bijzonder wind, stelden de deelnemers niet op prijs. 
In de concept RES zijn ‘zoekgebieden’ opgenomen. Deze  komen niet volledig vol te staan met windmolens of vol te liggen met zonneweides. Op basis van landelijke ervaringen wordt er van uitgegaan dat een bepaald percentage van het zoekgebied wordt gevuld. Het bod is hier op gebaseerd.

Overwegingen van het college

Het college wil de uitkomst van het Lokaal Scenario Atelier respecteren. Uit de gemeenteraad komt een signaal naar voren dat hierop aansluit: geen zon of wind in het open landschap. Ook de provincie geeft het belang van het natuur-landschap aan.
Het college ziet het huidige bod voor Uitgeest in de concept RES  daarom als onhaalbaar. Een drastische aanpassing is nodig. 
Vooralsnog beperkt het college het bod tot het bedrijventerrein (zon en wind), de Limmerkoog (zon) en N203 Uitgeest-Krommenie (wind en zon). 
Zo spoedig mogelijk zal het overleg met de provincie worden aangegaan over de vraag in hoeverre wind en zon op deze locaties mogelijk is. Het college heeft daarnaast geconstateerd dat in het bod ‘zon op parkeerterreinen’ niet optimaal is benut en wil hier nu extra op inzetten.

Gelegenheid voor reacties door deelnemers aan de bijeenkomsten 

24 April is de concept RES openbaar gemaakt. Het is voor reactie toegestuurd aan de deelnemers aan de lokale scenario ateliers. Een aantal partijen heeft alternatieve plannen of visies ingediend (bewoners, Natuur & Milieufederatie, LTO en Staatsbosbeheer). De reacties, alternatieve plannen en visies worden integraal afgewogen in de reactienota, die in het najaar wordt opgesteld. Hierin worden ook de wensen en bedenkingen van de raad meegenomen. Het dient als input voor de RES 1.0.

Gelegenheid voor reactie van gemeenteraden en andere geïnteresseerden

De raad is zo goed als mogelijk in positie gebracht bij de totstandkoming van de concept-RES. Veel Raadsleden zijn aanwezig geweest bij de regionale en lokale bijeenkomsten. Hierdoor konden zij een mening vormen over het proces en de inhoud. Daarnaast zijn er in alle deelregio’s meerdere regionale raadsinformatieavonden georganiseerd om het proces en de tussenresultaten te bespreken. 27 Augustus, vooraf aan de wensen en bedenkingen in de raad, vindt een openbare raadsinformatiebijeenkomst plaats in Uitgeest.

Ook andere geïnteresseerden zijn welkom op de raadsinformatiebijeenkomst van 27 augustus. Zij krijgen hier een inhoudelijke toelichting en kunnen hun vragen stellen. Vervolgens kunnen zij hun reactie inbrengen. Deze reacties worden meegenomen in de reactienota.

Van de concept-RES naar de RES 1.0

De wensen en bedenkingen van de raad, de reacties van deelnemers aan het participatieproces en de reacties van andere belangstellenden, worden integraal afgewogen en verwerkt in een reactienota. Deze wordt in november/december voor vaststelling wordt aangeboden aan de colleges. 
Na de zomer zetten we ambtelijk de eerste stappen om de zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of windmolens nader te onderzoeken en te concretiseren. Hierin nemen wij de reactienota mee. Opnieuw betrekken wij onze inwoners, ondernemers, de raad en andere belanghebbenden in het proces. Naar verwachting zal hiervoor in januari 2021 participatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Op basis van de participatiebijeenkomsten in januari 2021 vindt een aanpassing plaats van de concept RES naar de definitieve RES, de RES 1.0. Deze bieden we in juni 2021 ter vaststelling aan aan de raad. Vervolgens wordt deze uiterlijk 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma RES. 
Iedere 2 jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd. De uitkomsten van de RES worden opgenomen in de omgevingsplannen en krijgen zodoende de juridische basis voor vergunningsverlening (zie concept RES NHN, hoofdstuk 7).

Documenten