Herinrichting Centrumgebied

Historische foto harmonie in centrumgebied

U vindt hieronder informatie over de herinrichting van het Centrumgebied van Uitgeest, het participatietraject en nieuws dat daarmee samenhangt.

Vervanging Geesterheem komt toch in deelgebied 2 (25 januari 2018)

De gemeenteraad van Uitgeest heeft 25 januari 2018 unaniem besloten om het college op te dragen om te streven naar vervangende verbouwing van Zorgcentrum Geesterheem in 'deelgebied 2' van het Centrumgebied (plusminus het gebied tussen de apotheek en de Hogeweg).

Het college dient:

1. ten aanzien van deelgebied 2 van het centrumplan een ruimtelijk plan voor te bereiden voor het vervangen van de huisvesting van de bewoners van Geesterheem in samenwerking met de Viva-zorggroep;
2. bij de ontwikkeling van dit plan rekening te houden met het participatieproces zoals doorlopen bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan;
3. al het nodige doen om tot een spoedige ontwikkeling van deelgebied 2 te komen; te voorzien in uitbreiding van openbare parkeermogelijkheden zo mogelijk door de aanleg van ondergrondse parkeerplaatsen en hierover met een advies te komen;
4. de gemeenteraad regelmatig te informeren met betrekking tot de voortgang via de commissie Grondgebiedzaken.

Bij een eerder besluit op 28 september 2017 besloot een raadsmeerderheid nog om Geesterheem te laten herbouwen op de huidige locatie. Het nieuwe raadsbesluit kwam tot stand volgens een initiatief van de coalitiepartijen CDA, D66, Uitgeest Lokaal en VVD.

Onderzoek geschiktheid Paltroklocatie voor vestiging Integraal Kind Centrum

Het Amsterdamse bureau BRO gaat een schetsontwerp maken voor een Integraal Kind Centrum (IKC) op de locatie van de voormalige Paltrokschool (hoek Wiekenlaan en Plevierstraat). Het college laat in opdracht van de gemeenteraad onderzoeken of hier vestiging van een IKC mogelijk is.

Bureau BRO zal onder meer een driedimensionale weergave maken van de bebouwing en de omgeving, in twee varianten. Ook van speelterrein, parkeren en kiss & ride komt een visualisatie. Bij het ontwerp gaat BRO uit van ‘Kaderstelling IKC Uitgeest’. De opdracht aan het bureau omvat verder een onderzoek naar de huidige situatie van verkeer en parkeren in de directe omgeving van de Paltroklocatie en de te verwachten situatie. Daarbij worden de eventuele effecten beschreven en aanbevelingen gedaan voor maatregelen.
De mogelijke vestigingsplaats van het IKC wordt in het onderzoek verder getoetst op een groot aantal criteria. Daarbij zijn onder meer: schaduwwerking en inbreuk op privacy van omwonenden, sociale controle en veiligheid, kwaliteit openbare ruimte en groen, ontsluitingsmogelijkheden, verzorgingsgebied en afstandsnormering,  milieunormen en afstandscriteria.

Participatie
Tijdens het onderzoek zal BRO in opdracht van het college met een afvaardiging van omwonenden spreken over de belangrijkste voorwaarden die zij stellen aan de eventuele vestiging van een IKC op de Paltroklocatie. Ook vindt afstemming plaats met het schoolbestuur van Stichting Tabijn, de toekomstige gebruiker van het Integraal Kind Centrum.
Het is de bedoeling het onderzoeksrapport in januari 2018 gereed te hebben voor bespreking in de raadscommissie Grondgebiedzaken.

Wat ging vooraf?
Het besluit om een nieuw IKC te bouwen ter vervanging van drie bestaande basisscholen werd door de gemeenteraad genomen op 24 september 2015. Op 8 december 2016 stelde de raad voor het voorbereiden van de bouw een krediet beschikbaar van € 190.000. De door het college op 30 mei 2017 vastgestelde ‘Kaderstelling IKC Uitgeest’ werd op 13 juni 2017 besproken in de commissie Grondgebiedszaken. Het college stelde de gemeenteraad als onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied vervolgens voor om het Integraal Kind Centrum te vestigen op het ijsbaanterrein. De raad wijzigde dat voorstel en nam in de raadsvergadering van afgelopen 28 september een amendement aan waarbij het college opdracht kreeg om een ontwerp te maken voor een IKC op de Paltroklocatie en daarbij de ruimtelijke en verkeerstechnische gevolgen te onderzoeken.

Voorstel opdracht onderzoek Paltroklocatie

In de raadscommissievergadering Grondgebiedzaken van dinsdag 21 november is het voorstel van het college behandeld voor het verstrekken van een opdracht aan bureau BRO te Amsterdam. Dat houdt in het onderzoeken van de mogelijkheden om op de Paltroklocatie een Integraal Kind Centrum te vestigen.

College stelt vragen aan de raad

Op dinsdagavond 7 november 2017 heeft het college tijdens een openbare avond in de raadzaal de leden van de raad gevraagd om advies over de uitvoering van het geamendeerde raadsbesluit van 28 september 2017 inzake het Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied. Bijgaand de uitnodiging. En de vragen.

Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied terug naar de tekentafel

De gemeenteraad van Uitgeest heeft donderdagavond 28 september 2017 zijn goedkeuring onthouden aan het Beeldkwaliteitsplan voor het Centrumgebied en een afwijkend besluit genomen.
 
Dat nieuwe besluit was gebaseerd op een door de raad aangenomen amendement dat erop neerkomt dat:

 • voor het integraal kindcentrum (IKC) de locatie van de voormalige Paltrokschool moet worden onderzocht op geschiktheid;
 • er een stedenbouwkundig plan moet komen voor een nieuw Geesterheem op de huidige locatie;
 • het college met de raad in gesprek moet gaan ‘over de uitgangspunten voor een gewijzigd beeldkwaliteitsplan’.

Het Beeldkwaliteitsplan is daarmee in feite teruggestuurd naar de tekentafel. Het college onderzoekt op welke wijze het aan de wensen van de meerderheid van de raad tegemoet kan komen.

Grote dank gaat uit naar iedereen die in en buiten de werksessies van het afgelopen half jaar zijn of haar inzet en betrokkenheid heeft getoond bij het maken van de plannen voor een nieuw centrumgebied. Wij hopen in de toekomst nog een keer een beroep te mogen doen op hun ideeën en inventiviteit.

Vervolgoverleg over locatie nieuwe ijsbaan

Op maandag 18 september 2017 vond in het gemeentehuis een derde overleg plaats over een nieuwe locatie voor de ijsbaan. Daaraan werd deelgenomen door wethouder Anke de Vink-Hartog en ambtenaren van de gemeente, omwonenden van het Huttenweekterrein, bestuur van de IJsclub, bestuur van SUAM, bestuur van AVBU, bestuur van HVU en bestuur van Oud-Uitgeest.

Het verslag van de bijeenkomst is aan alle deelnemers per brief toegestuurd en is ook te downloaden.

Tijdens het overleg werden twee presentaties gegeven, een door Groen Uitgeest met een inventarisatie van alternatieve locaties voor de ijsbaan en een met locaties die door de gemeente zijn geïnventariseerd (en waaruit na onderzoek door Antea het Huttenweekterrein als enige onderzoekslocatie is overgebleven).

Nieuwsbrief herinrichting Centrumgebied Uitgeest

Een artiestenimpressie van het IKC aan de Castricummerweg (geen realistische weergave)
Het IKC aan de Castricummerweg (artiestenimpressie, geen realistische weergave)

Woensdag 30 augustus 2017 werd in Uitgeest huis aan huis een nieuwsbrief verspreid over het beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van het Centrumgebied. Deze nieuwsbrief is te downloaden als pdf-bestand.

Reacties op Beeldkwaliteitsplan en beantwoording

Een artiestenimpressie van het nieuwe Geesterheem, gezien vanaf de huidige Jongeren Opvang Plek (geen realistische weergave)
Het nieuwe Geesterheem, gezien vanaf de huidige Jongeren Opvang Plek (artiestenimpressie, geen realistische weergave)
Een artiestenimpressie van het plein bij het gemeentehuis (geen realistische weergave)
Het plein bij het gemeentehuis (artiestenimpressie, geen realistische weergave)

Op 6 juli 2017 werd een inloopavond gehouden in Dorpshuis de Zwaan over het Beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van het centrumgebied. Die avond en de week daarna verzamelde de gemeente 122 reacties. Die worden in bijgaand document weergegeven en voorzien van antwoorden.

Gespreksverslag nieuwe locatie ijsbaan (24 juli 2017)

Op 24 juli 2017 ontving wethouder Anke de Vink-Hartog in het gemeentehuis alle betrokkenen bij het onderzoek naar de nieuwe locatie voor de ijsbaan: omwonenden van het Huttenweekterrein, bestuur IJsclub Uitgeest, bestuur SUAM, bestuur AVBU, bestuur HVU en bestuur Oud Uitgeest. Per brief werd op 27 juli 2017 een gespreksverslag gestuurd aan hen en ook aan de niet-aanwezige omwonenden van wie bij de gemeente een e-mailadres bekend was.

Wethouder ontvangt omwonenden Huttenweekterrein

Op uitnodiging van wethouder Anke de Vink-Hartog kwam een groep van dertig omwonenden van het Huttenweekterrein woensdag 12 juli naar het gemeentehuis. De wethouder had hen als eerste uitgenodigd voor overleg na hun reacties op het besluit van de gemeenteraad op 29 juni 2017 om het Huttenweekterrein aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de nieuwe ijsbaan en bovendien te onderzoeken of die in asfalt kan worden uitgevoerd. In een vervolgstadium gaat de wethouder ook nog in gezamenlijk overleg met de omwonenden, de IJsclub Uitgeest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM).

De gemeenteraad wil verder onderzocht hebben of het mogelijk is om op het terrein van de Huttenweek een 333- of 400-meter ijsbaan in te richten, uit te voeren in asfalt. Dat laatste zou het mogelijk maken om de baan buiten de vorstperiode ook als skeelerbaan te gebruiken. Het onderzoek moet ook uitwijzen waar een clubgebouw voor de ijsclub kan komen en hoe parkeervoorzieningen kunnen worden ingepast.

De omwonenden lieten de wethouder weten zich vooral zorgen te maken over de mogelijke verharding van de ijsbaan, die dan ook als skeelerbaan kan worden gebruikt. Zij vrezen dan veel overlast ‘het hele jaar door’ vanwege gevaarlijke verkeerssituaties, parkeren, lawaai en hangjeugd. Dit nog afgezien van het verlies aan landschappelijk schoon. De omwonenden zien liever geen ijsbaan op het Huttenweekterrein verschijnen en kwamen met verschillende alternatieve locaties voor de ijsbaan, maar de wethouder maakte de aanwezigen duidelijk dat zij nu eenmaal een opdracht heeft van de gemeenteraad om de mogelijkheden op het Huttenweekterrein te onderzoeken. Zij onderstreepte dat zij in gezamenlijk overleg met de omwonenden, de IJsclub Uitgeest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) gaat onderzoeken welk ontwerp voor een baan op deze locatie op draagvlak kan rekenen.
De omwonenden krijgen een uitnodiging voor dat volgende overleg.

Wat ging vooraf?

Op 8 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om op een deel van de locatie van het huidige ijsbaanterrein een Integraal Kind Centrum in te richten. Als gevolg van dat besluit werd het noodzakelijk om in het dorp een nieuwe plek voor de ijsbaan te vinden.

Maquette en panelen beeldkwaliteitsplan centrumgebied

In de hal van het gemeentehuis is de maquette van het centrumgebied te zien, die donderdagavond 6 juli 2017 werd gepresenteerd tijdens de inloopavond in Dorpshuis de Zwaan. Een plaatje van de driedimensionale presentatie is hier te downloaden.

Ook de panelen die tijdens de inloopavond werden gepresenteerd zijn in de hal van het gemeentehuis te zien en zijn hieronder te downloaden:

Poster 1: Huidige situatie centrumgebied
Poster 2: Beeldkwaliteitsplan
Poster 3: Input workshops
Poster 4: Landelijke dorpsschool
Poster 5: Locatie 'Zorg/De Kuil'
Poster 6: Centrumgebied
Poster 7: Proces

Druk bezochte inloopavond beeldkwaliteitsplan geslaagd

In Dorpshuis de Zwaan was donderdagavond 6 juli een druk bezochte openbare inloopavond over het Centrumgebied (foto: gemeente Uitgeest).
Foto van grote belangstelling rond de panelen en maquette

Donderdagavond 6 juli 2017 vond in Dorpshuis de Zwaan vanaf 19 tot 21 uur een inloopavond plaats over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. Ruim 200 belangstellenden, onder wie omwonenden, leden van organisaties en verenigingen, raadsleden en leden van het college lieten zich door de deelnemers aan de werksessies van de afgelopen drie maanden informeren over hun voorstel voor een beeldkwaliteitsplan. De bedoeling van de avond was de bevindingen van zoveel mogelijk mensen te horen over het beeldkwaliteitsplan.

De plannen werden op vier plaatsen in de grote zaal van het dorpshuis gepresenteerd op grote posters (zie voor de links onder dit bericht). Centraal in de zaal trok een maquette voortdurend grote belangstelling. Die geeft, te midden van de bestaande bebouwing, een beeld van de beoogde bebouwing en functies in de verschillende delen van het gebied: onder meer de plaatsing van het IKC met een half verdiepte sportzaal op het ijsbaanterrein en de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en fietsers/voetgangers; de indeling van groen en bomen; de door Viva! Zorggroep beoogde nieuwbouw; de plaatsen waar nieuwe woonbebouwing en horeca en ontspanning kan komen.

Maquette

De maquette is de komende tijd te zien in de hal van het gemeentehuis. Tijdens de avond werden een kleine 150 formulieren ingeleverd met reacties op het gepresenteerde beeldkwaliteitsplan. Wie het formulier mee naar huis heeft genomen kan het nog tot en met 14 juli inleveren op het gemeentehuis. Tot die datum kan ook per e-mail worden gereageerd op het adres: yvonnegroen@debuch.nl. De ingeleverde vragen en reacties worden - voor zover mogelijk - vertaald naar aanpassingen en verbeteringen in het advies dat aan het college van B&W wordt voorgelegd. Dit advies mondt uit in een raadsvoorstel dat naar verwachting in september 2017 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Status van het plan

Het beeldkwaliteitsplan is nog geen gedetailleerd stedenbouwkundig plan. Het plan wordt na besluitvorming verder uitgewerkt, waarbij ook getoetst wordt op verkeer, water etc. Er wordt gewerkt volgens het principe “van grof naar fijn”. Dit vormt ook leidraad in de beoogde besluitvorming door de raad: na dit globale beeldkwaliteitsplan volgt nog een fijnmaziger stedenbouwkundig plan, incl. de wettelijk/planologische besluitvorming.

Wat ging vooraf?

Op 8 dec. 2016 nam de raad van Uitgeest een besluit over de aanpak van het centrumgebied: vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) op het ijsbaanterrein, vernieuwing van het zorgcentrum Geesterheem, levensloopbestendige woningbouw en versterking van de centrumfunctie in het gebied. Voorts gaf de raad aan dat rekening diende te worden gehouden  met een aantal randvoorwaarden die voortkwamen uit de participatie die voorafging aan dit raadsbesluit.
Op 27 maart 2017 vond een informatieavond plaats over de uitvoering van dit besluit: het college gaf opdracht tot de opstelling van een beeldkwaliteitsplan in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Belangstelling voor deelname kon ter plekke worden opgegeven. Vervolgens is de groep samengesteld die de afgelopen maanden in vijf werksessies aan het voorstel heeft gewerkt.

Poster 1: Huidige situatie centrumgebied
Poster 2: Beeldkwaliteitsplan
Poster 3: Input workshops
Poster 4: Landelijke dorpsschool
Poster 5: Locatie 'Zorg/De Kuil'
Poster 6: Centrumgebied
Poster 7: Proces

Gemeenteraad kiest Huttenweekterrein als voorkeurslocatie nieuwe ijsbaan

De gemeenteraad van Uitgeest heeft donderdagavond 29 juni 2017 het Huttenweekterrein aan de Binnenkruierstraat aangewezen als voorkeurslocatie voor de nieuwe ijsbaan. De raad gaf het college daarbij de opdracht om te onderzoeken of het mogelijk is hier een 333- of 400-meter ijsbaan met wedstrijdbaan te realiseren, uit te voeren in asfalt. Verder wil de raad nader onderzoek naar
de plaats voor het clubgebouw en naar de parkeervoorzieningen.

De gemeenteraad wil dat de uitwerking van het ijsbaanontwerp plaatsvindt in gezamenlijk overleg met de IJsclub Uitgeest, omwonenden en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM). Het college moet ook onderzoeken of het mogelijk is om beheer en exploitatie van de nieuwe ijsbaan onder te brengen bij de organisatie Holland Sport.

Het college komt te zijner tijd terug naar de raad met een uitgewerkt ontwerp voor de nieuwe ijsbaan, inclusief een kredietvoorstel. Het is de bedoeling de baan in de winter van 2018-2019 in gebruik te nemen.

Andere locaties afgevallen

De gemeenteraad baseerde zich bij de keuze voor het Huttenweekterrein op een onderzoeksrapport van Antea Group. Nadat een aantal locaties was afgevallen omdat die niet voldeden aan de uitdrukkelijke wens van de IJsclub Uitgeest dat ook de nieuwe ijsbaan in het dorp gelegen is, onderzocht het bureau drie locaties nabij de dorpskern. Volgens het rapport van Antea Group zijn de overige twee locaties niet geschikt. Zo is het terrein bij zwembad De Zien te klein voor een officiële wedstrijdbaan. Een tweede onderzochte locatie, nabij molen De Kat, stuit op onoverkomelijke bezwaren bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het dempen of ‘overkluizen’ van de waterloop is daar niet toegestaan. Bovendien zijn de gronden bij De Kat geen gemeentelijk eigendom, in tegenstelling tot het Huttenweekterrein.
 
Het zoeken naar alternatieve locaties voor de huidige ijsbaan is een gevolg van het besluit dat de gemeenteraad op 8 december 2016 nam om het centrumgebied van Uitgeest opnieuw in te richten met voorzieningen die de hele dorpsgemeenschap ten goede komen. Op een deel van het openbaar groen van de huidige ijsbaan wordt volgens dat raadsbesluit een Integraal Kind Centrum gevestigd.

Aankondiging inloopavond 6 juli in De Uitgeester (28 juni 2017)

Een aankondiging van de inloopavond beeldkwaliteitsplan Centrumgebied van 6 juli 2017 stond te lezen op de gemeentepagina in De Uitgeester van 28 juni 2017.

Openbare inloopavond beeldkwaliteitsplan centrumgebied

Donderdagavond 6 juli vindt in Dorpshuis de Zwaan vanaf 19 tot 21 uur een inloopavond plaats over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied.

De afgelopen drie maanden is door een projectteam met omwonenden en belanghebbende partijen gewerkt aan een voorstel voor een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Uitgeest. Het resultaat van dit werk wordt tijdens de openbare avond in Dorpshuis de Zwaan gepresenteerd en toegelicht door enkele deelnemers aan de werksessies. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
Tijdens de avond in het dorpshuis kunnen vragen worden gesteld en kan op het voorgestelde model voor een beeldkwaliteitsplan worden gereageerd. De vragen en reacties worden betrokken bij de formulering van een nader advies aan het college van B&W. Dit advies mondt uit in een raadsvoorstel dat naar verwachting in september 2017 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Wat ging vooraf?

Op 8 dec. 2016 nam de raad van Uitgeest een besluit over de aanpak van het centrumgebied: vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) op het ijsbaanterrein, vernieuwing van het zorgcentrum Geesterheem, levensloopbestendige woningbouw en versterking van de centrumfunctie in het gebied. Voorts gaf de raad aan dat rekening diende te worden gehouden  met een aantal randvoorwaarden die voortkwamen uit de participatie die voorafging aan dit raadsbesluit.
Op 27 maart 2017 vond een informatieavond plaats over de uitvoering van dit besluit: het college gaf opdracht tot de opstelling van een beeldkwaliteitsplan in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Belangstelling voor deelname kon ter plekke worden opgegeven. Kort na die avond is de groep samengesteld die de afgelopen maanden in vijf werksessies aan het voorstel heeft gewerkt.

Wat wordt gepresenteerd?

Donderdagavond 6 juli wordt een maquette gepresenteerd die een beeld geeft van de beoogde bebouwing / functies in de verschillende delen van het gebied: onder meer de plaatsing van het IKC incl. nieuwe sportzaal op het ijsbaanterrein en de ontsluiting daarvan voor gemotoriseerd verkeer en fietsers/voetgangers; de indeling van groen en bomen; de door Viva! Zorggroep beoogde nieuwbouw; de plaatsen waar nieuwe woonbebouwing wordt geprojecteerd; de oplossingen voor parkeren en ontsluitingswegen.
Hierbij is van groot belang de kanttekening dat het hier nog niet gaat om een gedetailleerd stedenbouwkundig plan en dat ook nog geen architectonische keuzes zijn gemaakt voor de bebouwing. Dat alles volgt in een later stadium in een verder uitgewerkt plan waarbij ook getoetst wordt op verkeer, water etc. Er wordt gewerkt volgens het principe “van grof naar fijn”. Dit vormt ook leidraad in de beoogde besluitvorming door de raad: na dit globale beeldkwaliteitsplan volgt nog een fijnmaziger stedenbouwkundig plan, incl. de wettelijk/planologische besluitvorming.

Hoe verloopt de avond?

De inloopavond geeft gelegenheid kennis te nemen van het planproces en de uitkomsten aan de hand van panelen en een maquette. Een aantal deelnemers van de groep en de begeleiding staan bezoekers van de avond graag te woord over wat het plan inhoudt en over de keuzes/afwegingen. Daarbij kunnen ook de onderwerpen aan de orde komen die tot discussie hebben geleid tijdens de werksessies.
Ter plekke kan een reactie worden achtergelaten op daartoe bestemde formulieren. Er vindt geen plenair debat of verkondiging van standpunten plaats, daarvoor is de vergadering van de gemeenteraad de aangewezen plaats. De bedoeling van de avond is de bevindingen van zoveel mogelijk mensen te horen over het beeldkwaliteitsplan. De reacties worden betrokken bij de opstelling van een advies aan het college van B&W en de formulering van het eerder genoemde  raadsvoorstel.

Het zal het projectteam een groot plezier doen u op donderdagavond 6 juli in Dorpshuis de Zwaan te mogen begroeten.

Raadsvoorstel locatiekeuze nieuwe ijsbaan

De raadscommissie GGZ kreeg op dinsdagavond 13 juni 2017 een raadsvoorstel aangeboden ter bespreking over de mogelijke locaties voor een nieuwe ijsbaan. Bij het rapport hoorde ook een toelichting.

Voortgangsnotitie voor commissie GGZ (13 juni 2017)

De leden van de raadscommissie GGZ kregen op dinsdagavond 13 juni bijgaande voortgangsnotitie gepresenteerd over de herinrichting van het centrumgebied.

Verslag workshop 4 (7 juni 2017)

Werksessie 4 startte op 7 juni 2017 in Dorpshuis de Zwaan met uitingen van onvrede over de late toezending van stukken. Verder werden  twijfels geuit over de vraag of de gegeven feedback wel integraal wordt verwerkt.

De organisatie heeft allereerst excuses aangeboden. Vervolgens zijn afspraken gemaakt over de verwerking van opmerkingen en de wijze waarop deze zichtbaar worden in het  eindproduct. Afgesproken is dat wordt gestreefd naar een eindnotitie waarin te onderscheiden valt op welke onderdelen de meningen verschillen of waar nadere aandacht voor moet komen in het vervolg. Daarbij valt te denken aan onder meer de invulling van de gebouwen (dit is van later orde), de mate van voortbestaan centrum De Kuil (handhaven; aanpassen/moderniseren; weghalen ), onderzoeken van de verkeersafwikkeling etc.

In het vervolg van de werksessie konden we ons weer samen richten op de inhoud. Dat gebeurde aan de hand van een toelichting van de deskundige op een drietal overzichtskaarten, waarop de verwerking van de input van werksessie 3 (zie het betreffende werkboek) is ingetekend. De discussie over deze kaarten ging al snel in de richting van één model waarover op hoofdlijnen overeenstemming zou kunnen ontstaan.

Daarbij werd wel geconstateerd dat aan dit model op detaillering nog moet worden gesleuteld en dat er nog zaken moeten worden verduidelijkt.Daarvoor is een vijfde, afrondende, werksessie nodig. Afgesproken is die te houden op 21 juni a.s. Stedenbouwkundig bureau bf-as heeft die twee weken nodig om de presentatie en het beeldmateriaal zo goed mogelijk uit te werken.

Met de groep is afgesproken om in de werksessie van 21 juni:

•         Nog levende detailvragen / nadere voorwaarden rondom bovenstaande goed uit te werken / beantwoorden
•         Presentatie (3D beeldmateriaal / maquette / weergave kritische kanttekeningen) met hen door te nemen, zodat met de groep samen een toelichting kan worden gehouden tijdens een nog te houden inloopavond voor alle belanghebbenden en belangstellenden.

Het beoogde vervolg daarna is de productie van een advies voor het beeldkwaliteitsplan aan het college van B&W. Het college zal daarover een voorstel doen aan de gemeenteraad, dat na het zomerreces door de raad behandeld kan worden.
 
N.B. Anders dan na de voorgaande werksessies kiezen we er voor op dit moment geen kaartmateriaal / werkboek mee te publiceren op de website. Hoewel we voorstander zijn van absolute transparantie zijn voor deze uitzondering twee redenen. Enerzijds moeten over het genoemde principe-model in de volgende werksessie van 21 juni nog de nodige gevraagde aanpassingen worden bestudeerd, c.q. vragen worden beantwoord. Het model moet dus niet nu een eigen leven gaan leiden. Anderzijds leert de ervaring ook dat de eerder wél gepubliceerde werkboeken en tussentijdse resultaten bij derden het misverstand opwekken dat “dit het al definitief gaat worden”. Die verwarring willen we voorkomen.

Nieuwsbrief 6 (2017) Tabijn 'Nieuwe school in Uitgeest' (1 juni 2017)

In nieuwsbrief 6 (1 juni 2017) licht onderwijsorganisatie Tabijn ouders, teamleden en overige betrokkenen in over de voortgang en ontwikkelingen rond de vestiging van een nieuwe school (IKC) in Uitgeest.

Workshop 3 (18 mei 2017): constructieve avond

Donderdagavond 18 mei 2017 vond in Dorpshuis De Zwaan de derde werksessie plaats over het centrumgebied van Uitgeest. Een constructieve avond, waarbij de omwonenden en belanghebbenden op een lege maquette voorstellen mochten doen over de invulling van het centrumgebied. Zo wordt er samen met de gemeente gewerkt aan het opstellen van een beeldkwaliteitsplan (BKP) voor deze omgeving. De plannen worden in de sessie van 7 juni verder uitgewerkt en gaan vervolgens via stuurgroep en college naar de raad ter vaststelling.

De werksessies vormen een onderdeel van het project over de inrichting van het centrumgebied. Daarmee geeft het college uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad van 8 december 2016.

Maquette

In deze derde sessie is gewerkt aan de hand van een lege maquette waarop het gezelschap verschillende voorstellen voor het te realiseren programma heeft ingevuld. Daarbij kwamen ook voorstellen aan de orde die zich kritisch verhouden tot het raadsbesluit van december, bijvoorbeeld ten opzichte van het uitgangspunt het huidige ijsbaanterrein te benutten voor de bouw van een Integraal Kind Centrum. Geconstateerd is dat nog een vierde werksessie nodig is.

In de volgende werksessie op 7 juni worden de voorstellen bewerkt tot twee à drie modellen, die worden voorgelegd aan de stuurgroep en vervolgens het college van B&W. Het college formuleert op basis daarvan een voorstel voor de raad. Verwacht wordt dat over dit voorstel nog vóór het zomerreces een brede informatieavond kan worden georganiseerd.

Breed gedragen

Met de kaders die de raad heeft meegegeven, wordt samen gebouwd aan een zo breed mogelijk gedragen ontwerp. In tegenspraak tot sommige berichten wil het college nog eens benadrukken dat er derhalve nog geen besluiten zijn genomen.

Aan het begin van de derde sessie heeft de Stichting Bob zich teruggetrokken onder het uitdelen van een verklaring. Het college vindt het jammer dat de stichting zich terugtrekt, neemt afstand van de verklaring die daarbij wordt gegeven, maar constateert tevens dat deze stap de werkzaamheden van de groep verder niet heeft belemmerd.

Kritiek Stichting B.O.B. en reactie college (5 mei 2017)

Een persbericht van de Stichting B.O.B. werd op 5 mei 2017 weergegeven in Dagblad Kennemerland. De stichting uitte daarin kritiek op het democratisch functioneren van de gemeente. In een reactie noemt het college die kritiek volledig ongefundeerd. Ook die reactie werd in de krant afgedrukt.

Workshop 2 (2 mei 2017): stevige discussies

Workshop 2 met de bewoners en belanghebbenden vond op 2 mei 2017 plaats in het gemeentehuis. De avond startte met een korte evaluatie van de aanpak. Daaruit kwam naar voren dat de werkwijze door de deelnemers wisselend wordt beleefd. Enerzijds was er vraag naar een meer atelierachtige aanpak (“zelf tekenen”) , anderzijds bleek er juist behoefte aan een meer concrete uitwerking door de organisatie van de plannen, liefst in dwarsprofielen en aanzichten (“dan kan ik het beter beoordelen”).
Met elkaar wordt gezocht naar een brug tussen die twee soorten aanpak. Daarbij werd ook aandacht gevraagd voor resultaten van de voorgaande participatie in het kader van een op te stellen omgevingsvisie, 1 á 2 jaar geleden (zie informatie ook op deze websitepagina Centrum, onderaan).
Vervolgens werd een terugkoppeling gegeven op de inhoudelijke resultaten uit workshop 1 (20 april 2017). Die is in werkboek 2 opgenomen onder de sheetnummers 5 en 6.

Discussiepunten

Verder was er deze avond een stevige discussie over onder meer de volgende punten:
·         Ontwikkeling van een plein met woonbebouwing in het gebied van het huidige gemeentehuis (met behoud monumentale panden).
·         Omvang en hoogte van vervangende bebouwing ViVa voor Geesterheem (met behoud/integratie van de Kuil).
·         Plaatsing en omvang van het geplande IKC/sporthal op de huidige ijsbaanlocatie, afwikkeling van het parkeren in relatie tot IKC/sporthal en de bestaande situatie bij het Mollenveld.
·         Zichtlijnen op de kerk(en).
·         Behoud en ontwikkeling van groen, aanbrengen van structuur en relatie daarin.
·         Betrek ook de Molenhoek bij dit plan en zichtlijn / toekomst Binnenmeerschool.
·         Vragen over herkomst uitruil ViVa!-gronden, gezien eerder besluit van de raad. Wordt nagegaan.
·         Viva! als belangrijke partner wordt bovendien gemist aan tafel. (Zij hebben wel input gegeven voor het gewenste programma).
·         Ideeën geopperd voor de plek van de oude sporthal.
Er is een e-mailadres gedeeld met de deelnemers waar ze nabranders kunnen geven of vragen kunnen stellen.
De avond is afgerond met de afspraak dat in de volgende workshop (18 mei 2017) de beelden concreter en vanuit diverse invalshoeken (niet alleen plattegrond) worden gepresenteerd.

Voortgangsnotitie voor commissie GGZ (2 mei 2017)

De raadscommissie GGZ kreeg in de bijeenkomst van 2 mei 2017 opnieuw een voortgangsnotitie over het ontwikkelen van een centrumvisie gepresenteerd.

Werksessies beeldkwaliteitsplan onderweg

Als onderdeel van het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied houden de gemeente Uitgeest en bureau res&smit drie á vier workshops met een groep inwoners (vooral omwonenden centrum) en belanghebbenden (Viva! Zorggroep, Tabijn, Kennemer Wonen, AVBU, Stichting B.O.B. en Tuincentrum Berkhout). Tijdens de inloopavond in het gemeentehuis op maandag 27 maart is de opzet van de workshops met de inwoners besproken. Voor de sessies hebben zich zeven inwoners aangemeld, de belanghebbende partijen worden door zes personen vertegenwoordigd. Daarmee is werkbare omvang gevonden vanuit de doelstelling: samenwerken aan een plan.

De eerste werksessie is gehouden op donderdagavond 20 april in het gemeentehuis. Daar werd bijgaand werkboek (pdf-bestand, 50 pagina’s) gepresenteerd. Naast de programma’s voor de vier werksessies komen daarin onder meer aan bod de historie van het centrum, de verblijfsruimten (pleinen en groen), infrastructuur en gebouwen. De bevindingen uit elke werksessie worden eerst met de deelnemers gedeeld in de volgende werksessie. Daarna verschijnt het werkboek van die laatste sessie op de website.

De tweede sessie vindt plaats op 2 mei, de derde op 18 mei. De bijeenkomst van 1 juni wordt in reserve gehouden. Het is de bedoeling om in juni de uitkomsten aan de gemeenteraad te presenteren.

Bovenstaand bericht is ook gepubliceerd via de gemeentepagina van 26 april 2017 in de lokale kranten.

Artikel Dagblad Kennemerland Eerste werksessie

Dagblad Kennemerland berichtte op zaterdag 22 april over het 'wegsturen' van een raadslid bij de eerste werksessie voor inwoners en belanghebbenden op donderdagavond 20 april. 

Artikel De Uitgeester over aanstaande werksessies (5 april 2017)

De Uitgeester bericht op de gemeentepagina van 5 april 2017 over de aanstaande werksessies met omwonenden (en belanghebbenden) voor het beeldkwaliteitsplan Centrumgebied.

Uitnodiging werksessies, lijst van deelnemers

De deelnemers aan de vier workshops (werksessies) zijn uitgenodigd volgens bijgaande brief. Behalve de data van de sessies staat daarin ook de - op dat moment bekende - lijst van deelnemers.

Nieuwbouw Geesterheem: presentatie Viva! Zorggroep (4 april 2017)

Trudy Dijk, manager Vastgoed van Viva! Zorggroep gaf in raadscommissievergadering Grondgebiedzaken van 4 april 2017 een presentatie over de nieuwbouw van zorgcentrum Geesterheem en een visie op de dienstverlening van de toekomst.

Voortgangsnotitie voor Commissie Grondgebiedzaken, 4 april 2017

De leden van de commissie Grondgebiedzaken kregen op 4 april 2017 een voortgangsnotitie voorgelegd over het centrumgebied Uitgeest.

Artikel Dagblad Kennemerland over plannen voor Geesterheem

Dagblad Kennemerland berichtte op woensdag 5 april 2017 over de presentatie die ViVa! Zorggroep de avond tevoren gaf aan de leden van de Commissie Grondgebiedzaken in de raadzaal van het gemeentehuis. Trudy Dijk, manager vastgoed van Viva! kondigde aan dat ter vervanging van het huidige Geesterheem een nieuw volwaardig zorgcomplex terugkomt in het centrumgebied van Uitgeest.

Artikel De Uitgeester over bezoek wethouder aan Geesterheem (05 april 2017)

Wethouder Antoine Tromp bracht op 31 maart 2017 een bezoek aan de bewoners van Geesterheem. Anita Webbe deed daar voor De Uitgeester van 5 april 2017 verslag van.

Wethouder bezoekt bewoners Geesterheem

Wethouder Antoine Tromp bezocht op 31 maart 2017 zorgcentrum Geesterheem om de onrust weg te nemen die daar kennelijk bestaat over de toekomst van het centrum. De Uitgeester doet daarover verslag op de website van de huis-aan-huiskrant.

Artikel De Uitgeester 29 maart 2017

De Uitgeester wijdde op 29 maart 2017 een artikel op de voorpagina aan de inloopavond van maandag 27 maart in het gemeentehuis.

Artikel Dagblad Kennemerland over inloopavond Centrumgebied

Dagblad Kennemerland wijdde in de krant van 28 maart 2017 het volgende artikel aan de Inloopavond Centrumgebied van de avond tevoren.

Presentatie informatieavond 27 maart 2017

Op maandagavond 27 maart 2017 vond in het gemeentehuis een inloopavond plaats over de herinrichting van het centrumgebied. Zo'n 120 omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden kregen een presentatie te zien door wethouder Jack Zwarthoed, Mark Smit van bureau res&smit en projectleider Jeroen van den Berg. Die ging over het gelopen proces tot nu toe en over de vervolgstappen om gezamenlijk te komen tot een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. Dat gaat onder meer gebeuren in vier werksessies met een team van belanghebbenden en omwonenden.

Het is de bedoeling is om het beeldkwaliteitsplan (een plan op hoofdlijnen, dat later nog wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplannen) vóór de zomer aan de gemeenteraad voor te leggen. De presentatie is hier nog eens na te lezen.

Aankondiging inloopavond in De Uitgeester

Op de gemeentepagina in De Uitgeester van 22 maart 2017 werd de inloopavond van 27 maart aangekondigd. Omwonenden en belanghebbenden werden ook per brief voor de avond uitgenodigd.

Artikel over hoveniersbedrijf Berkhout in Dagblad Kennemerland

Dagblad Kennemerland wijdde op 14 maart 2017 een artikel aan de situatie van hoveniersbedrijf Berkhout.

Persbericht onderzoek nieuwe locaties ijsbaan (3 maart 2017)

Het college van Uitgeest laat onderzoek doen de haalbaarheid van twee nieuwe locaties voor de ijsbaan van Uitgeest. Op 3 maart 2017 liet de gemeente daarover een persbericht uitgaan.

Gemeenteraad besluit: voorbereidingskrediet voor Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 2 maart 2017 besloten om een voorbereidingskrediet van € 350.000 beschikbaar te stellen voor 'het opstellen van een samenhangend beeldkwaliteitsplan voor het Centrumgebied'.

Delegatie gemeente bezoekt twee scholen ter inspiratie voor nieuw IKC in Uitgeest

Leden van de gemeenteraad, commissies en college, de nieuwe bestuurder en leden van MR-en van Tabijn, leerkrachten en ambtenaren zaten afgelopen vrijdag weer even ‘in de klas’ in Utrecht en Haarlem om meer te weten te komen over het functioneren van een Brede School (foto: Wim Rodenburg).
Foto delegatie uit Uitgeest in klasruimte IKC

Een breed samengestelde delegatie vanuit de gemeente Uitgeest bracht vrijdag 10 februari 2017 een bezoek aan een school in Utrecht en een in Haarlem. De delegatie bestond uit leden van de gemeenteraad, commissies en college, de nieuwe bestuurder en leden van MR-en van Tabijn, leerkrachten van drie basisscholen en ambtenaren.

Evenals tijdens een excursie vorig jaar naar De Rijp lieten de deelnemers zich uitgebreid informeren en rondleiden op de twee scholen. Het idee is om in Uitgeest te gaan voor een Integraal Kind Centrum waarbinnen drie basisscholen tot één school worden gefuseerd en naast opvang ook culturele partners en sport gehuisvest zullen worden. Binnen Tabijn zelf heeft op woensdag 8 februari ook een bijeenkomst plaatsgevonden met de personeelsleden en directeuren van betrokken basisscholen. Op deze bijeenkomst stond de vraag centraal: waarom een IKC en wat zien we voor kansen. Het was een inspirerende middag.

Brede School Hoograven in Utrecht trok afgelopen vrijdag de aandacht van de bezoekers omdat hierin drie basisscholen zijn opgegaan. Daarnaast huisvest het gebouw een kinderopvang en algemene voorzieningen voor de wijk, zoals twee sportzalen en multifunctionele ruimtes.
De school in Haarlem gaf het gezelschap uit Uitgeest vooral veel inzicht in de kansen en mogelijkheden om een schoolgebouw energieneutraal te maken.

De nieuwe bestuurder van Tabijn, Carla Smits, beleefde de dag aldus: ‘Onderwijs en gemeente samen op weg om kansen voor de toekomst te verkennen. Een mooi begin.’

Visie Viva! Zorggroep op herinrichting Centrumgebied

Viva! Zorggroep heeft de fracties van de gemeenteraad van Uitgeest op 29 november 2016 een visie gestuurd op de herinrichting van het Centrumgebied. Daarin wordt onder meer gepleit voor het splitsen van de bouwopgaves voor het Integraal Kind Centrum (IKC) en voor het Centrumgebied. Verder zou voor de herontwikkeling van Geesterheem ook moeten worden gekeken naar andere terreinen dan van het huidige Geesterheem.

Besluit gemeenteraad tot herinrichting Centrumgebied (8 december 2016)

Op 8 december 2016 heeft de gemeenteraad van Uitgeest een besluit genomen over:

A) De herinrichting van het centrumgebied, onder te verdelen in vier deelgebieden
B) Nadere invulling van de deelgebieden participatief op te pakken.
C)Een ijsbaan op een andere locatie vorm te geven

Het uitgebreide besluit kan hier worden nagelezen.

Persberichten Herinrichting Centrumgebied

Over de herinrichting van het centrumgebied heeft de gemeente Uitgeest persberichten uitgestuurd op 4 november, 11 november en 17 november.

Aanvulling raadsvoorstel herinrichting centrumgebied

Naar aanleiding van enkele vragen vanuit de commissie Grondgebiedzaken  d.d. 15 november 2016 zijn er, in aanvulling op het raadsvoorstel inzake herinrichting Centrumgebied, verschillende vragen uitgebreider beantwoord.

Opstellen stedenbouwkundige visie

De gemeente is bezig met het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor een gedeelte van het centrumgebied. Het betreft de invulling van het gebied tussen de Geesterweg, Castricummerweg, Middelweg en Dokter Brugmanstraat. Gekeken wordt of het oprichten van een schoolgebouw, zorgwoningen en levensloopbestendige woningen in dit gebied mogelijk is. Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Uitgeest unaniem  besloten om in te stemmen met de “stedenbouwkundige randvoorwaarden centrumgebied”. Dit zijn uitgangspunten voor mogelijke ontwikkelingen in het gebied rond de Castricummerweg  en de Dokter Brugmanstraat. Bij het raadsbesluit zit een kaartje van het grondgebied waar mogelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Op 24 september 2015 is met grote meerderheid van de raadsfracties ingestemd met het raadsbesluit Maatschappelijke investering onderwijs. In dit stuk is akkoord gegaan met de variant  nieuwbouw, zoals genoemd in het bijgevoegde rapport “toekomst huisvesting basisonderwijs”.

Door middel van participatie- en informatieavonden heeft de gemeente de inwoners van de gemeente Uitgeest  betrokken bij de mogelijke invulling van het gebied. Wensen en suggesties konden tijdens deze avonden kenbaar gemaakt worden. Bij de onderstaande kopjes vindt u meer informatie over dit traject.

Naar aanleiding van deze avonden is er een collegebesluit en een raadsvoorstel Herinrichting Centrumgebied Uitgeest opgesteld. Het raadsvoorstel wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 8 december 2016.

Informatiebijeenkomsten

In een eerste bijeenkomst op 30 september 2015 is er gesproken met de 'stakeholders', een aantal belanghebbende uit de omgeving.

Op 10 november 2015 heeft er een participatieavond in Dorpshuis De Zwaan plaatsgevonden met omwonenden en stakeholders over de invulling van het gebied.

Op 3 februari 2016 zijn de uitkomsten van de participatieavond  in Dorpshuis De Zwaan gepresenteerd. Op de avond van drie schetsen gepresenteerd, hoe het gebied mogelijk kan worden ingedeeld. 

Model A
Model B
Model C

Dit is slechts een indicatie van een mogelijk invulling. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Participatietraject Centrumgebied

Omdat het centrumgebied een kwetsbaar gebied is waarvoor een zorgvuldige keuze dient te worden gemaakt heeft het college ingezet op een uitgebreid participatief traject waarbij de inwoners en stakeholders meerdere keren zijn geraadpleegd. Dit traject is bedoeld om tot betere voorstellen te komen en heeft bijgedragen aan het inzichtelijk maken van de wensen van de inwoners en stakeholders. Om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van het participatietraject heeft het college een gedeelte van de website van de gemeente Uitgeest ingericht om belangstellenden zo goed mogelijk te informeren.

Hieronder worden het doorlopen traject en de uitkomsten nog eens kort uiteengezet.

Op 30 september 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de stakeholders van het gebied. Op 10 november 2015 en 3 februari 2016 zijn er discussieavonden met de inwoners van Uitgeest geweest, waarin men zich massaal voor heeft aangemeld.

Uit het participatietraject blijkt dat:

 1. zowel de inwoners als stichting Tabijn geen school willen op het gebied tussen de Prinses Irenelaan, Hogeweg, Castricummerweg en de Dokter Brugmanstraat, vanwege te weinig grondoppervlak en een slechte verkeersafwikkeling;
 2. de inwoners meer parkeervoorzieningen in het centrum willen vanwege de huidige parkeerdruk;
 3. de mogelijkheid van gebouwde parkeervoorzieningen moet worden onderzocht;
 4. er vraag is naar appartementen met zorgvoorzieningen;
 5. er om aandacht wordt gevraagd voor de verkeersafwikkeling van het nieuwe plan en met name aandacht voor fietsers;
 6. de meningen verdeeld zijn over het handhaven van de muziekschool;
 7. er geen hoogbouw wenselijk is (maximaal twee bouwlagen met een kap);
 8. aandacht moet worden besteed aan het groene karakter;
 9. er wensen zijn voor het behoud van de IJsbaan, maar niet per se op de huidige locatie.

Tot slot zijn er met verschillende stakeholders diverse individuele gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke wensen zij hebben. Met de besturen van de ijsclub en de jeu de boules vereniging is overleg gaande over de mogelijkheden.