Voor de pers

Bent u vertegenwoordiger van de media en hebt u een vraag over de gemeente of over werkorganisatie De BUCH? Belt u dan met:

  • Dorine van der Meij
  • Manuela Lima
  • Bianca Validzic
  • Joyce Schoonebeek

We staan u graag te woord. Het telefoonnummer is 088 - 909 73 00.

Persberichten

Gezamenlijk persbericht van gemeenten Heemskerk en Uitgeest, 29 maart 2023

Alle gemeenten in Nederland krijgen vermoedelijk een wettelijke taakstelling om asielzoekers permanent op te vangen. Hoewel de wet nog in de maak is en nog moet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, hebben de colleges in Kennemerland besloten zelf regie te houden door het voorbereidende werk op te pakken en voor 1 april een regionaal plan in concept aan de provincie aan te bieden. In dit plan dragen Heemskerk en Uitgeest gezamenlijk een mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum aan op de grens van de twee gemeenten.

Heemskerk moet uiterlijk eind 2023 149 permanente opvangplekken realiseren en Uitgeest 51. Afgelopen tijd is gezocht naar geschikte locaties en daarbij kwam het buitengebied binnen de gemeentegrenzen van Uitgeest, het gebied tussen Tolhek en bedrijventerrein de Trompet, naar voren. Beide gemeenten dragen deze locatie nu samen voor aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Wethouder Aad Schoorl van Heemskerk: “Zo willen we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan de oplossing van de asielzoekerscrisis.” Het COA onderzoekt samen met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) of deze locatie geschikt is voor de opvang van asielzoekers.

In de voorgestelde Spreidingswet staat dat alle gemeenten in Nederland ruimte moeten maken voor permanente opvang van asielzoekers. Hiervoor is voor onze regio het Regioplan Kennemerland opgesteld. Dit concept regioplan met daarin alle aangedragen locaties is op 28 maart door alle 9 colleges in de regio Kennemerland vastgesteld en ter visie aan de gemeenteraad voorgelegd. “Hierbij gaan we uit van solidariteit tussen gemeenten, we zorgen voor een eerlijke en evenwichtige spreiding over de regio en we willen zoveel mogelijk opvangplaatsen ter beschikking stellen zodat we crisisnoodopvang kunnen voorkomen”, aldus Aad Schoorl.

Of de aangedragen locatie daadwerkelijk in gebruik wordt genomen is nog niet zeker. De Veiligheidsregio bekijkt met het COA en de gemeenten welke locaties het meest geschikt zijn. De locatie ligt in Bijzonder Provinciaal Landschap, waarvoor een ontheffing nodig is van de Provincie Noord-Holland. Ook moeten afspraken worden gemaakt met de grondeigenaar om de opvang te kunnen realiseren.

Vervolgtraject

Op 20 april ligt het regioplan en de uitgewerkte locatie Uitgeest / Heemskerk ter visie bij de gemeenteraden. Wethouder Jan Schouten van Uitgeest: "Wij nemen als gemeenten hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het COA is, als de locatie geschikt wordt bevonden, aan zet. Het COA zal de gesprekken voeren met de eigenaar en is verder verantwoordelijk voor de benodigde voorzieningen in de locaties, voor dagbesteding en zorg."

Persbericht 20 maart 2023

Om de verkeersveiligheid rondom het kruispunt van de Geesterweg met de Castricummerweg en Melis Stokelaan te verhogen, wordt een rotonde aangelegd. KWS Infra start vanaf maandag 27 maart 2023 met de eerste fase van de uit te voeren werkzaamheden.

De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur.

De komende periode wordt gewerkt naast de Geesterweg, aan de zijde van de ijsbaan. Hier wordt een deel van de nieuw te bouwen rotonde alvast voorbereid en wordt een tijdelijke weg gebouwd. Daarnaast worden de kabels en leidingen verlegd, zodat deze in de toekomst niet onder de rotonde komen te liggen. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt het fietspad naast de Geesterweg afgesloten. Voor fietsers en voetgangers gelden vanaf 27 maart tot aan het afronden van de werkzaamheden eind 2023 omleidingsroutes die door middel van bebording worden aangegeven. Gemotoriseerd verkeer kan tot eind augustus gebruik blijven maken van de Geesterweg en het kruispunt. 

Planning

27 maart - juli: voorbereidende werkzaamheden, verlegging van kabels en leidingen en de bouw van de tijdelijke weg.
Vanaf eind augustus: bouw rotonde, waarbij de toegang vanaf de Geesterweg naar de Melis Stokelaan wordt afgesloten en verkeer via de tijdelijke weg rijdt.
Vanaf november: opbreken tijdelijke weg, asfalteren deklaag en aanleg fietspad.
De werkzaamheden worden naar verwachting voor de kerstvakantie afgerond. 

Meer informatie

Meer informatie en een actuele planning van de rotonde Geesterweg staan op de website van Uitgeest. Of volg het project Rotonde Geesterweg Uitgeest in de KWS app, te downloaden op de smartphone. Inwoners kunnen hun vragen stellen via de KWS app of mailen naar tmolenaar@kws.nl.

Persbericht 15 maart 2023

De afgelopen weken heeft de gemeente Uitgeest intensief gesproken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring van het ministerie om mee te werken aan het vinden van oplossingen voor het kunnen realiseren van woningbouw in Uitgeest. Onder deze gewijzigde omstandigheden tekent wethouder Jan Schouten vandaag de woondeal.

Voor de gemeente Uitgeest is de woondeal geen symbolische overeenkomst. De regionale opgave om 30% sociale huur te realiseren, moet ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. De huidige ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente zijn dusdanig beperkt, dat het college besloot om niet te tekenen. 

Na overleg ligt er de volgende toezegging van Binnenlandse Zaken:
“Gemeente Uitgeest, Provincie Noord-Holland en het Rijk brengen gezamenlijk en met medewerking van het Expertteam woningbouw van het Rijk de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw in Uitgeest in beeld, met als doel oplossingen te vinden voor het kunnen realiseren van de woningbouw in Uitgeest. Om de woningbouwopgave te realiseren kunnen ook buitenstedelijke locaties in beeld worden gebracht. Bij deze locaties wordt door de genoemde partijen een afweging gemaakt op basis van de ruimtelijke regelgeving en criteria en de bijdrage aan de betaalbaarheidsdoelen en leefbaarheid van de gemeente.” 

Wethouder Jan Schouten van Uitgeest: “Wij zagen en zien de enorme noodzaak om Nederland te voorzien van voldoende woningen en waarderen de inzet van deze minister op dit vlak. Juist vanwege die noodzaak mag de woondeal geen wassen neus zijn. Om het waar te kunnen maken heeft Uitgeest mogelijkheden nodig. Vliegverkeer en snelwegen zijn landelijk van belang, maar beperken onze handelingsruimte om te bouwen. Nog los van de geluidsoverlast door de toenemende mobiliteit. Dat het ministerie zich nu met ons inzet om mogelijkheden te realiseren biedt voldoende perspectief om onze handtekening alsnog te zetten.” 

Persbericht 9 maart 2023

IJMOND - De burgemeesters van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Velsen, politie basisteam IJmond en het Openbaar Ministerie verstevigen de samenwerking in het tegengaan van jeugdoverlast en -criminaliteit. Samen met diverse partners als Halt, Centrum voor jeugd en gezin en welzijnsorganisaties hebben zij twee jeugdconvenanten ondertekend. 

Samenwerking

De convenanten ‘integrale groepsaanpak jeugd’ en ‘persoonsgebonden aanpak jeugd’ verstevigen de IJmondiale samenwerking in de aanpak van overlast en criminaliteit. De samenwerking is van belang, want jongeren houden zich niet aan gemeentegrenzen. Zij gaan in veel gevallen naar school in een andere gemeente dan waar ze wonen en hebben vrienden in de regio. Hierdoor kunnen we jongeren beter helpen, meer perspectief bieden en de samenleving veiliger maken.

Interventies

De samenwerking tussen de verschillende partijen maakt het mogelijk dat de partners in de veiligheidsketen onderling hun interventies op elkaar kunnen afstemmen. Daar waar voorheen hulp, zorg, strafrechtelijke- of bestuursrechtelijke interventies op zichzelf werden toegepast, worden deze nu afgestemd op elkaar als hier noodzaak voor is.

Privacy

De ondertekening van de convenanten betekent niet dat er direct informatie over jongeren wordt uitgewisseld tussen de partners. Dit gebeurt alleen als er een groepsaanpak of een persoonsgebonden aanpak start. Wanneer dit het geval is worden de betrokken jongeren en hun ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. In de convenanten zijn de verantwoordelijkheden van alle organisaties benoemd, de wijze van samenwerking en in welke situaties informatie met elkaar gedeeld mag worden.

Ondertekening

Tijdens een feestelijk moment zijn de twee convenanten op 9 maart 2023 ondertekend door de partners. Met deze ondertekening wordt het startschot gegeven voor een nog nauwere samenwerking en daar mee het nog verder terugbrengen van problematisch (groeps)gedrag onder jongeren. 

Persbericht 6 maart 2023 

Op maandagavond 20 maart organiseren schoolbestuur Tabijn en gemeente Uitgeest een inloopavond voor inwoners van Uitgeest rond de ver(nieuw)bouw van basisschool De Binnenmeer. Die avond is er gelegenheid om vragen te stellen, en vooral ook om reacties en opmerkingen te geven over het ontwerp van het gebouw en  de openbare ruimte.

Basisschool Binnenmeer wordt stevig onder handen genomen. Het meer dan 100 jaar oude gebouw zal een interne verbouwing ondergaan en wordt tegelijkertijd uitgebreid met nieuwbouw voor onderwijs en kinderopvang om de school te transformeren naar een kindcentrum. 

Op dit moment bevindt het project zich in de fase van ontwikkeling. Er wordt volop getekend aan het ontwerp van het gebouw en nagedacht over de inrichting van de openbare ruimte. De feitelijke bouw start medio 2024, en voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan bodem-, ecologische en archeologische onderzoeken, de organisatie van participatie- en informatiebijeenkomsten, de aanbesteding van de aannemer en de nodige vergunningaanvragen.

In deze fase van het project wil de gemeente inwoners van Uitgeest en andere belangstellenden informeren over de ontwikkelingen rond de Binnenmeer en de gelegenheid bieden om vragen te stellen. Tijdens de inloopavond wordt het voorlopig ontwerp van het nieuwe kindcentrum gepresenteerd. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te kijken naar het ontwerp van het nieuwe kindcentrum. Ook is er ruimte om opmerkingen te geven en ideeën aan te dragen voor de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij komen aspecten kijken als verkeer, groen, duurzaamheid en klimaat.

De architect, het schoolbestuur van Tabijn, de wethouders van Onderwijs en van Cultuur en deskundigen van de gemeente vanuit verschillende vakgebieden staan deze avond klaar om de plannen toe te lichten, met bezoekers in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Reacties, opmerkingen en ideeën zijn welkom. 

De inloopavond vindt plaats op maandag 20 maart 2023 tussen 19.00 - 21.00 uur in de Binnenmeerschool aan de Langebuurt 30 in Uitgeest. Wie deze avond niet aanwezig kan zijn of meer informatie wil over de plannen voor de Binnenmeer, kan terecht op de website van Tabijn en op de pagina Binnenmeerschool.