Tegemoetkoming medisch afval

Als u hogere kosten hebt door een medische aandoening of chronische ziekte, kunt u een tegemoetkoming medisch afval aanvragen. Bijvoorbeeld door veel incontinentie-, stoma- of dialysemateriaal. Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk. De tegemoetkoming geldt niet voor babyluiers. 

De jaarlijkse aanvraag kunt u indienen t/m 1 oktober van dat jaar. Vanwege privacywetgeving moet u ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Wij wissen jaarlijks alle gegevens. Een bezoek van de afvalcoach kan onderdeel zijn van uw aanvraagprocedure.

Inloggen met DigiD tegemoetkoming medisch afval aanvragen

Tegemoetkoming afhankelijk van manier van aanbieden

De mogelijkheden zijn afhankelijk van de manier waarop u uw restafval aanbiedt.

Bij gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainer

 • U gebruikt een (ondergrondse) verzamelcontainer. Dan ontvangt u een tegemoetkoming voor het aanbieden van maximaal 60 inworpen restafval.

Bij gebruik van een rolcontainer

 • U gebruikt de rolcontainer en u kunt uw restafval kwijt in deze rolcontainer. Dan ontvangt u een tegemoetkoming voor het maximaal 10 keer legen van deze rolcontainer.
 • U gebruikt een rolcontainer, maar u kunt het restafval niet in deze rolcontainer kwijt. Dan ontvangt u een extra rolcontainer voor alleen het medische afval. U betaalt niets voor het legen van deze extra rolcontainer voor medisch afval.

U ontvangt niet meer vergoeding, dan wat u per jaar aanbiedt.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

U komt in aanmerking voor de vergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • U bent ingeschreven in de gemeente Uitgeest.
 • U hebt hogere restafvalkosten door een medische aandoening of chronische ziekte.
 • U hebt onvermijdbaar medisch afval in de vorm van stomamateriaal, nierdialysemateriaal of incontinentiemateriaal.
 • U woont zelfstandig, dus niet in een woon-zorgcomplex.
 • U hebt een doktersverklaring of een bewijs van de apotheek of zorgverzekeraar. U hoeft deze bewijsstukken niet mee te sturen. U moet deze wel kunnen laten zien als wij een controle uitvoeren.
 • Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.

Verhuizing of overlijden

De tegemoetkoming voor medisch afval verhuist mee als u verhuist binnen Uitgeest, Castricum of Heiloo. De verhuizing moet u tijdig en apart doorgegeven via e-mail naar maatwerkafval@debuch.nl.

Als u verhuist naar een ander gemeente of naar een verzorgingstehuis, dan geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot aan het moment van verhuizen. De tegemoetkoming vervalt daarna. 

Bij overlijden geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot het moment van overlijden. Geef overlijden apart door via e-mail naar maatwerkafval@debuch.nl. De tegemoetkoming wordt daarna stopgezet.

Regeling niet bedoeld voor babyluiers

De regeling is uitgesloten voor gezinnen met jonge kinderen in de luiers. Om kosten te besparen kunnen deze gezinnen gebruik maken van de gratis ondergrondse luiercontainers. Deze staan verspreid over het dorp.

Als sprake is van een chronische ziekte of medische aandoening van een kindje, kunt u wel aanspraak maken op de regeling. 

Vragen over medisch afval

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen via e-mail: maatwerkafval@debuch.nl.

Of u belt het algemene nummer 14 0251 (zonder netnummer).

 • Naam product/dienst: aanvraag tegemoetkoming medisch afval.
 • Doel van de verwerking: beoordelen en uitvoeren van een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten wegens medisch afval. Deze kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming of een rolcontainer voor medisch afval bij particulieren.
 • Rol van de gemeente: college van burgemeester en wethouders is verwerkingsverantwoordelijke.
 • Grondslag van de verwerking: wettelijke verplichting Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Uitgeest 2021. Het initiatief van de verwerking ligt bij de inwoner: de inwoner besluit of hij/zij al dan niet een tegemoetkoming aanvraagt en in dat kader persoonsgegevens verstrekt.
 • Categorieën betrokkenen: aanvragers
 • Categorieën gegevens:
  • naam,
  • adres,
  • postcode,
  • woonplaats,
  • bankrekeningnummer,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • handtekening aanvrager.
 • Steekproefsgewijze controle op rechtmatigheid aanvraag: bij controle inzage in bewijsmiddelen (medische gegevens). 
 • Bewaartermijn: 1 jaar; vernietiging na accountantscontrole.
 • Ontvangers buiten de gemeente: geen.
 • Herkomst van de gegevens: verstrekt door de aanvrager.
 • Doorzending van de gegevens naar landen buiten de EER: nee.