Enquête

In april 2018 kregen alle bewoners van De Koog een enquêteformulier (1600 adressen - ongeveer 3800 bewoners).

In de enquête kon iedereen aangeven wat behouden moet blijven of verbeterd kan worden. En wat de wensen zijn. Dit is gedaan aan de hand van thema’s:

 • verkeer en parkeren
 • bomen en groen
 • verlichting
 • grondwater en riolering
 • spelen, bewegen en ontmoeten
 • inrichting van wegen en trottoirs

De resultaten van de enquête zijn gebruikt bij de workshops met werkgroep De Koog.

Samenvatting enquête De Koog

Van de 1580 formulieren zijn ongeveer 250 formulieren terug gestuurd.

Onderstaand zijn de belangrijkste punten uit de enquête. De overige detailpunten zijn besproken in de uitwerking van het ontwerp.

Behouden

 • in de buurten Venstraten en Vrijburglaan en omgeving zijn over het algemeen voldoende parkeerplaatsen, in Koog midden en Koog noord is de parkeerdruk hoog
 • parkeerplek voor de deur
 • 30km/uur gebied en verkeersremmende maatregelen
 • 2-richtingenverkeer Populierenlaan en Wiekenlaan
 • rotonde met Geesterweg
 • woonerven

Wensen of suggesties

 • eenduidige inrichting volgens 30km/uur, snelheidsremmende maatregelen liever geen drempels, smalle straat is verkeersremmend
 • extra parkeerplaatsen in Koog midden en Koog noord
 • extra parkeerplaatsen bij tandartspraktijk Benesserlaan en bij Dillenburg langs de Vrijburglaan
 • parkeerplaatsen bij de Vrijburgschool
 • plekken maken voor deelauto’s
 • plekken maken voor lange auto’s
 • eventueel schuin parkeren in plaats van langsparkeren
 • in brede straten wordt te hard gereden en op ruime kruisingen wordt afgesneden.
 • meer ruimte voor de fietser en voetganger
 • handhaven op parkeren op trottoirs, in bochten en lang geparkeerde campers, caravans en aanhangers.
 • kruising Kooglaan/Prinses Beatrixlaan veiliger maken.
 • kruising Binnenkruierstraat krap en onoverzichtelijk
 • kruising Sternstraat en Benesserlaan is gevaarlijk: Is schoolroute en pontjesroute (ANWB)
 • veilige oversteek bij Vrijburgschool of schoolzone met gekleurde stenen
 • uitstapstroken langs groenstroken
 • oplaadpalen elektrische auto’s (staan nu wel vaak leeg)
 • éénrichtingsverkeer waar mogelijk instellen, bijvoorbeeld De Grote Weid
 • fietspad tussen Leeghwaterstraat en Prinses Beatrixlaan
 • rotonde Geesterweg-Beatrixlaan
 • veilige aansluitingen op de Geesterweg
 • oversteek fietsers Geesterweg bij Prinses Beatrixlaan verbeteren.
 • bochten De Witte Hoofden overzichtelijker maken.
 • geen kerende vrachtwagens Jumbo in de wijk.
 • van Penningkruid woonerf maken
 • doorgaande fietsroute van Castricum naar Geesterweg

Behouden

 • het park wordt als zeer plezierig ervaren
 • schelpenpad aan de randen van de wijk
 • open karakter naar het landschap
 • losloopgebied honden
 • huttenweekterrein
 • zoveel mogelijk groen behouden
 • veel gevarieerd en kleurige bloeiende beplanting, goed voor de insecten
 • bloemenperken
 • groen wordt goed onderhouden
 • steiger aan het eind van de Weegbree
 • vier sequoia’s Plevierstraat

Wensen of suggesties

 • veen groen opofferen voor parkeren
 • veen bomen die plak geven en prikkelbosjes
 • buurtmoestuin, fruitbomen
 • aanpak onkruid
 • overhangend groen van tuinen aanpakken en groen op kruisingen voor beter zicht.
 • groene schuttingen

Onderhouden stukje groen

 • merendeels zegt nee tegen stukje groen onderhouden
 • een aantal geeft aan dit al eens te hebben gedaan zonder succes
 • een aantal geeft aan dit vrijwillig nog steeds te onderhouden (naast eigen woning)

Behouden

 • huidige verlichting behouden (voldoende)

Wensen of suggesties

 • schoonhouden van de verlichting
 • lichtsterkte aanpasbaar
 • nieuwe lampen bij speelvelden
 • meer verlichting in stegen
 • meer verlichting bij loop/zebrapaden
 • snellere reparaties uitvoeren bij defecte verlichting
 • bewegingsmelders
 • parkeerplaatsen beter verlichten
 • groene verlichting aan buitenkant van de wijk/wandelpad
 • energiezuinig/LED/duurzaamheid
 • extra verlichting bij speelvelden
 • verlichting dimmen na bepaalde tijden
 • andere vorm masten

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • ongeveer 50% ondervindt wateroverlast
 • grondwateroverlast in de kruipruimte en regenwateroverlast in tuinen en stegen.
 • komt voornamelijk tussen november en maart

Wensen of suggesties

 • gescheiden rioolstelsel
 • waterdoorlatende bestrating
 • regentonnen of ondergrondse bak om regenwater op te slaan
 • meer tegels en meer groen/gras in de tuin
 • regenpijp afkoppelen en regenwater in tuin laten lopen en in de grond laten zakken.

Behouden

 • huidige speelplekken, een aantal wel onderhoud uitvoeren

Wensen of suggesties

 • buurtfeest
 • voor het ontmoeten activiteiten organiseren
 • meer bankjes voor wandelaars/ouderen wel voorkomen dat het geen hangplek wordt
 • minder speeltoestellen, kinderen zelf ontdekken
 • speelplekken voor diverse leeftijden
 • gymtoestellen voor ouderen
 • natuurspeeltuin, klimbomen
 • Johan Cruijffcourt
 • vissteiger
 • kindercommissie samenstellen
 • kleine kinderboerderij, speel- of sportroute, hardlooproute
 • buurthuis of algemene ontmoetingsplaats met terras

Behouden

 • de ruime opzet van de wijk, met name in de buurten de Venstraten en Vrijburglaan eo
 • wandel- en fietspaden van in het park. Geen brommers

Wensen of suggesties

 • toepassen schuine stoepranden tegen beschadigingen velgen.
 • bij dwars op de weg parkeren: veel parkeerplaatsen zijn langer dan 5 meter. Auto’s direct aan de wegen en de stoep achterlangs.
 • onderhoud en egaliseren stoepen en straten.
 • op- en afritjes voor rolstoel, kinderwagen en rollator.
 • onnodige, weinig gebruikte trottoirs opheffen.

Behouden

 • open carports
 • laagbouw

Wensen of suggesties

 • de Koog meer bij het dorp betrekken
 • optreden tegen hondenpoep
 • handhaven tegen wildparkeren
 • alternatieve energievoorzieningen, bijvoorbeeld aardwarmte, ‘van het gas af’
 • aanleg glasvezel
 • watertappunt bij fietsknooppunt
 • tegengaan zwerfvuil hangjeugd
 • ondergrondse afvalcontainers
 • hittestress tegengaan, groen geeft verkoeling
 • verrommeling huurwoningen oplossen
 • subsidie voor isolatie en zonnepanelen