Tijdelijke jongerenwoningen Benesserlaan

De Jeugd- en Jongerenraad van Uitgeest heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de woningbehoefte onder jongeren van 17 tot 30 jaar. Hieruit is gebleken dat jongeren graag in Uitgeest willen (blijven) wonen, maar dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is. Het college heeft besloten dit op te pakken. 

De grond aan de Benesserlaan is van de gemeente en de locatie is bestaand stedelijk gebied. Daardoor kan makkelijker gebouwd worden. Er wordt zorgvuldig met het gebied omgegaan. Het complex wordt niet te massaal en moet inpasbaar zijn in het bestaande groen en voldoende parkeergelegenheid is belangrijk.

Er is gekeken naar alternatieve locaties. Deze waren niet geschikt als locatie voor tijdelijke woningen voor jongeren. Een afweging van deze locaties vindt u in het locatieonderzoek.

Vergunning verleend

De vergunning voor 20 tijdelijke huurwoningen is in augustus 2022 verleend. Er komen 10 studio’s en 10 2-kamer appartementen. De woningen zijn bedoeld voor maximaal 15 jaar en worden toegewezen aan jongeren tot 28 jaar.

Zoveel mogelijk van het huidige groen blijft behouden. Er worden geen bomen gekapt; 1 kleine boom wordt verplaatst. Het plantsoen maakt deels plaats voor de woningen. 

Planning 

We hadden graag willen melden dat de jongerenwoningen in het voorjaar van 2023 opgeleverd zouden worden. Helaas is dat niet meer mogelijk. De globale planning is:

  • Najaar 23: verplanten sierkers en uitvoering grondwerkzaamheden bouwvlak.
  • November – december 2023: plaatsen tijdelijke woningen en aanleg nutsvoorzieningen.
  • December 2023 – januari 2024: aanleg parkeerplaatsen en verder inrichting openbaar gebied.
  • Voorjaar 2024: oplevering van de woningen.

Het gaat om huurwoningen, waarbij het de bedoeling is om te werken met tijdelijke contracten. Deze gelden voor maximaal 5 jaar. Eventueel kan het contract met 2 jaar worden verlengd. Als een jongere één van deze woningen huurt, loopt de inschrijfduur bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland) door en worden de inschrijfjaren verder opgebouwd. Dit maakt het voor jongeren makkelijker om uiteindelijk door te stromen naar een reguliere woning. De beoogde doelgroep voor de woningen is voornamelijk jongeren tot 23 jaar en eventueel starters tot 28 jaar. De jongeren uit Uitgeest hebben het eerste jaar voorrang op andere jongeren die zijn ingeschreven bij SVNK. De toewijzingscriteria staan eveneens in de bijlage op deze projectpagina. Dit is een proef en wordt na een jaar geëvalueerd.

De woningen worden toegewezen via SVNK. Kennemer Wonen wijst de woningen toe aan jongeren van 18 tot 28 jaar. Je krijgt voorrang, als:

  • Je ingeschreven staat bij SVNK.
  • Je ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uitgeest.

Deze voorrang geldt als proef en alleen het eerste jaar. Dit is mogelijk door het zogenaamde ‘experimenteerartikel’ uit de Huisvestingsverordening. Na het eerste jaar zal deze proef worden geëvalueerd.

Het college van B&W en Kennemer Wonen hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op de locatie Benesserlaan. Dat betekent dat zij gezamenlijk bekijken of en hoe tijdelijke woningen voor jongeren kunnen worden gerealiseerd. Uiteraard worden de direct omwonenden daar ook bij betrokken.