Ontwerp

Om te komen tot een definitief ontwerp is er een aantal tussenstappen. Inmiddels is het definitief ontwerp klaar en vastgesteld door het college van B&W. Eerdere stappen in het proces kunt u onderaan inzien.

Bekijk een video van het definitief ontwerp op YouTube.

Een definitief ontwerp is een gedetailleerde tekening per straat. In het definitief ontwerp staan de exacte locatie van bomen en lichtmasten en alle te gebruiken materialen aangegeven. 

Op 3 maart heeft het college het definitief ontwerp vastgesteld. Tot 15 februari was het mogelijk om op het concept definitief een reactie geven. Ongeveer 30 reacties en vragen zijn binnengekomen. Het ontwerp is op een aantal kleine onderdelen aangepast. Bewoners zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

 • 3 maart: vaststelling definitief ontwerp door college van B en W
 • 10 maart: toelichting definitief ontwerp in de commissie Ruimtelijke Ordening
 • 17 maart: inloopavond definitief ontwerp alle inwoners van De Koog, in het gemeentehuis 
 • maart - mei: technische uitwerking
 • juni - augustus: aanbesteding en opdrachtverlening aannemer
 • oktober 2020: start werkzaamheden

Eerdere stappen in het proces

Een schetsontwerp is een tekening met de eerste ruimtelijke ideeën of plannen voor de hele wijk. Het is een vertaling van het programma van eisen en laat de ambities zien van het project op hoofdlijnen: Groene Kooghart, Een gouden lijst, Geen blik op de weg, Ontdek de stek. Het gaat om de gedachte achter het ontwerp.

In het Programma van wensen en eisen staan de uitgangspunten voor het ontwerp. Deze zijn samen met de inwoners en werkgroepleden van De Koog bepaald.

Een definitief ontwerp is een gedetailleerde tekening per straat. In het definitief ontwerp staan de exacte locatie van bomen en lichtmasten, de boomsoorten en alle te gebruiken materialen aangegeven.

Naar aanleiding van de opmerkingen en reacties is een concept definitief ontwerp gemaakt. Dit concept definitief ontwerp is op 12 december aan werkgroep De Koog besproken. U kunt de documenten hieronder inzien.

Reactie tot 15 februari

Tot 15 februari kunt u een reactie geven op dit ontwerp. Het gaat dan om de puntjes op de ‘i’. Neem hiervoor contact op met de projectleider door een e-mail te sturen naar dekoog@uitgeest.nl

Aanpassingen

Het ontwerp is op een aantal punten aangepast. De belangrijkste punten en aanpassingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn:

 • Ventweg Kooglaan 73-99 wordt niet doodlopend, verhoogd trottoir blijft. 
 • Huidige situatie pleintje Leeghwaterstraat blijft zoveel mogelijk gelijk.
 • Fietsdoorsteek Prinses Beatrixlaan – Leeghwaterstraat is toegevoegd aan het ontwerp.
 • Doorsteek voor autoverkeer van De Witte Hoofden naar De Grote Weid gaat niet door.
 • Fiets- en voetpad door het Koogpark is verder uitgewerkt. Met de direct omwonenden wordt later dit jaar een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd.
 • Rondje de Koog wordt een apart ontwerp. Hiervoor start begin 2020 een  participatietraject.
 • Uitwerking groen: er is een analyse van de bomen en beplantingsplan gemaakt. Zo komt er 2270 vierkante meter extra groen en vier extra bomen in de wijk.
 • Naar aanleiding van het uitgevoerde parkeeronderzoek is bepaald dat er extra parkeerplaatsen komen op de plekken waar de parkeerdruk het hoogst is.
 • Spelen en ontmoeten: er is een overzicht gemaakt van de speelplekken die blijven en die uiteindelijk verdwijnen. Het overzicht staat in de toelichting definitief ontwerp. Ook zijn de elementen in de wadi’s verder uitgewerkt. De uitwerking voor de ontmoetingsplek Melis Stokelaan wordt later in een apart project opgepakt.

Voor meer informatie over beoordeling van de effecten van de werkzaamheden op de bomen en het parkeeronderzoek kunt u contact opnemen met de projectleider.